Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 22 Март 2024

З А П О В Е Д

№365

 

гр. Кърджали, 21.03.2024 г.

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2024 г.,

 

                                                         З А П О В Я Д В А М:

 

            1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.04.2024 г. в Община Кърджали, стая  №404, ет. IV,  в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кър­д­жа­ли, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:

           

1.1. Поземлен имот с идентификатор 66740.14.6 по КККР на землище с. Скалище, местност „..........................”, начин на трайно ползване: нива, IV категория, с площ 12.851 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 35 лева /тридесет  и пет лева/ на декар. Начало на търга – 14:00 часа.

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 66740.12.48 по КККР на землище с. Скалище, местност „..........................”, начин на трайно ползване: нива, V категория,  с площ 18.300 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 30 лева /тридесет лева/ на декар. Начало на търга – 14:30 часа. 

            Върху достигнатата на търга наемна цена не се начислява ДДС.

            2. Тръжна документация да се продава до 19.04.2024 г., включително, до 17:00 часа всеки работен ден в стая 515, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 20 лева /двадесет лева/ за всеки имот, платима на касата на общината в Информационен център – ет. 1.

            3. Депозитът за участие в търга в размер на 500 лева /петстотин лева/ за всеки имот да се внесе до 19.04.2024  г., включително, по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

           

4. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имотът, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

            При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 30.04.2024 г., 07.05.2024 г. и 14.05.2024  г. на същото място, по същото време и при същите условия.

            Допълнителна информация може да бъде получена в стая №515 в Общинска администрация –  Кърджали и на тел. 0361/67 364.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям – зам-кмет  ОССД.

    

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЕРОЛ  МЮМЮН

                                                                                                                             

 

 

 

 

 


 Прочитания: 768 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign