Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 22 Март 2024

З А П О В Е Д

368

 

гр. Кърджали, 21.03.2024 г.

 

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за 2024 г.,

 

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не на 25.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 66740.16.6 по КККР на землище с. Скалище, местност „-------------”, начин на трайно ползване: изост. нива, 9 категория, с площ 7.093 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35 лева (тридесет и пет лева) на декар. На­ча­ло на тър­га 09:30 ча­са.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 66740.15.50 по КККР на землище с. Скалище, местност „-------------”, начин на трайно ползване: нива, 4 категория, с площ 7.868 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35 лева (тридесет и пет лева) на декар. Нача­ло на тър­га 10:00 ча­са.

 1.3. Поземлен имот с идентификатор 66740.12.67 по КККР на землище с. Скалище, местност „-------------”, начин на трайно ползване: нива, 4 категория, с площ 3.353 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35 лева (тридесет и пет лева) на декар. На­ча­ло на тър­га 10:30 ча­са.

2. Срокът за отдаване на горепосочените имоти под аренда за отделните видове овощни насаждения се определя съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС №151/1991 г.

Участникът в търга посочва само един вид овощно насаждение.

3. Условията за заплащане на арендната цена са както следва:

3.1. Гратисен период – 4 /четири/ стопански години;

3.2. За периода на плододаване от 5-та до 7-та стопанска година, включително – достигнатата на търга арендна цена на декар за стопанска година, платима ежегодно до 1 октомври на съответната година;

3.3. За останалия период – 45 лева (четиридесет и пет лева) на декар за стопанска година, платима ежегодно до 1 октомври на съответната година. В случай, че достигнатата цена на търга е по-висока от 45 лева (четиридесет и пет лева) на декар за стопанска година, арендаторът заплаща достигнатата на търга арендна цена за целия период на договора.

Върху арендната цена не се начислява ДДС.

4. При сключване на договора за аренда се заплаща гаранция в размер на 120 лева (сто и двадесет лева) на декар, за изпълнение на задълженията по договора.      

5. Тръжна документация  се закупува до 17:00 часа на 23.04.2024 г., от стая  №515, етаж V на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, гр. Кърджали срещу такса от 20 лева (двадесет лева) за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.

6. Депозитът за участие в търга в размер на 500 лева (петстотин лева) за всеки имот да се внесе до 23.04.2024 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

7. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 02.05.2024 г., 09.05.2024 г. и 16.05.2024 г., на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая №515 в Общинска администрация  Кърджали и на тел. 0361/67 364.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям зам.-кмет ОССД.

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЕРОЛ МЮМЮН

                                           

       

 

 

 

 


 Прочитания: 1057 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign