Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 22 Март 2024

З А П О В Е Д

367

 

гр. Кърджали, 21.03.2024 г.

 

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за 2024 г.,

 

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се про­ве­де пуб­лич­ен тър­г с тай­но над­да­ва­не на 25.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под аренда на земя от ОПФ на територията на Община Кърджали, за стопанисване на овощни насаждения в поземлен имот с идентификатор 62445.15.32 по КККР на землище с. Резбарци, местност „-------------”, начин на трайно ползване: овощна градина – сливи, 9 категория, с площ 8.498 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 45 лева (четиридесет и пет лева) на декар. Нача­ло на тър­га 14:00 ча­са.  

2. Срокът за отдаване на горепосочените имоти под аренда за отделните видове овощни насаждения се определя съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС №151/1991 г.

Върху арендната цена не се начислява ДДС.

3. Тръжна документация  се закупува до 17:00 часа на 23.04.2024 г., от стая  №515, етаж V на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, гр. Кърджали срещу такса от 20 лева (двадесет лева) за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.

4. Депозитът за участие в търга в размер на 500 лева (петстотин лева) за всеки имот да се внесе до 23.04.2024 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

5. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 02.05.2024 г., 09.05.2024 г. и 16.05.2024 г., на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая №515 в Общинска администрация  Кърджали и на тел. 0361/67 364.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям зам.-кмет ОССД.

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЕРОЛ МЮМЮН

                                           

       

 

 

 

 


 Прочитания: 1639 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign