Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 17 Май 2024

ЗАПОВЕД

№ 599

гр. Кърджали, 16.05.2024 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на  Решение № 84 от 28.03.2024 г. на Общински съвет –  Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­гове с тай­но над­да­ва­не на 19.06.2024 г.  в Община Кър­джали, стая  № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл­га­рия” № 41, гр. Кър­д­жа­ли, за про­даж­ба на имоти –  общинска собственост, как­то след­ва:

           1. Незастроен УПИ І-111, кв.8 по ПУП на с. Брош, община Кърджали, с площ 721 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 9 300 лева /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га 14.00 ча­са.

            2. Незастроен УПИ ІІІ-36, кв.2 по ПУП на с. Чилик, община Кърджали, с площ 651 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена  7 900 лева /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га 14.30 ча­са.

            Де­по­зит  за учас­тие в тър­говете в раз­мер на 30% от пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на за все­ки имот да се вне­се до 17.06.2024 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.

           Тръж­на до­ку­мен­та­ция се за­ку­пу­ва до 17:00 ча­са на 17.06.2024 г., в стая 507, ет. V в  сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция гр. Кър­д­жа­ли сре­щу так­са от  50 ле­ва  за  все­ки имот,  плати­ма на ка­са­та на об­щи­на­та в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – ет.1.           

Це­на­та на имо­тите се зап­ла­ща в ле­во­ве, ед­нок­рат­но при сключ­ва­не на до­го­во­ра за  по­куп­ко-про­даж­ба.

           Ог­лед на имо­тите мо­же да се из­вър­ш­ва все­ки ра­бо­тен ден до 17:00 часа на 17.06.2024 г., в присъствието на служител от Общинска администрация – Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

           При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти пов­тор­ни тър­го­ве да се про­ве­дат на 03.07.2024 г., 17.07.2024 г., 31.07.2024 г. и  14.08.2024 г. на съ­що­то мяс­то, по съ­що­то вре­ме и при съ­щи­те ус­ло­вия.

           До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в стая 507, на V етаж в сгра­да­та на  Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция гр. Кър­д­жа­ли и на тел.  0361/67 356.                                                    

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям заместник-кмет ОССД.     

 

КМЕТ НА        

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ: .............П.................

                                              /ЕРОЛ МЮМЮН/


 Прочитания: 762 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign