Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 28 Май 2024

ЗАПОВЕД

656

 

гр. Кърджали,  от  28.05.2024год.

 

        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14,  ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, чл.36, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024год.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 Да се проведат търгове с тайно наддаване на 28.06.2024 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под наем на обекти -  общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години,  както следва:

 

  1. Помещения, находящи се в сградата на Битов комбинат с. Стремци, община Кърджали, с обща полезна площ 56,72 кв.м., за осъществяване на търговска дейност и услуги, с начална месечна наемна цена в размер на  56.72 лева, без ДДС. Начало на търга 09:30 часа.

 

  1. Помещение, находящо се на приземен етаж в сградата на кметство с. Чилик, община Кърджали,  с полезна площ 10,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност и услуги,  с начална месечна наемна цена в размер на 10.00 лева, без ДДС.  Начало на търга 10:00 часа.

 

      Тръжна документация  да се закупува всеки работен ден до 17.00 часа от  стая №513, етаж V на Община Кърджали, до деня предхождащ датата на провеждане на търга  срещу такса от 50.00 лева, платима в касата на Информационния център на общината, етаж І.

Депозита за участие в търга в размер на 500.00 лв. да се внесе до деня предхождащ датата на провеждане на търга,  по сметка на Община Кърджали посочена в тръжната документация.

     Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварително  съгласуване с общинска администрация.

     При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 05.07.2024год., 12.07.2024год. и 19.07.24 год., на същото място, по същото време и при същите условия.

     Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам  на Байрям Байрям -  зам. кмет „ОССД” при Община Кърджали.      

                                                                                                   

КМЕТ НА

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ: ...........…………….

                                            /ЕРОЛ МЮМЮН/

 


 Прочитания: 543 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign