Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 03 Юни 2024

ЗАПОВЕД

№ 666

 

гр. Кърджали, 31.05.2024 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №116/25.04.2024 г. на Общински съвет Кърджали,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не на 08.07.2024 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за                     про­даж­ба на зе­ми, както след­ва:

          1. Поземлен имот с №40909.27.750 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 289.40 кв. м,                                  с първоначална тръжна цена  5 902 лева. Начало на търга 11:00 часа.

          2. Поземлен имот с №40909.303.53 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 5 на землище гр. Кърджали, с площ 441.68 кв. м,                                     с първоначална тръжна цена  9 492 лева. Начало на търга 11:30 часа.

Вър­ху дос­тиг­на­та­та на тър­га про­даж­на це­на не се на­чис­ля­ва ДДС.

Де­по­зит  за учас­тие в тър­га в раз­мер на 30% от пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на за все­ки имот да се вне­се до 04.07.2024 г. включително, по сметка, посочена в тръжната документация.

Тръж­на до­ку­мен­та­ция се за­ку­пу­ва до 17:00 ча­са на 04.07.2024 г. в стая 506, ет. V в            сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция, гр. Кър­д­жа­ли сре­щу так­са от 20 ле­ва за все­ки имот, плати­ма на ка­са­та на Об­щи­на­та в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – ет. 1.

Це­на­та на имо­ти­те се зап­ла­ща в ле­во­ве, ед­нок­рат­но при сключ­ва­не на до­го­во­ра за                             покуп­ко-про­даж­ба.

Ог­лед на имо­ти­те мо­же да се из­вър­ш­ва все­ки ра­бо­тен ден до 17:00 ча­са на 04.07.2024 г.   в присъствието на служител от Общинска администрация – Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти пов­тор­ни тър­го­ве да се про­ве­дат на 15.07.2024 г.,  22.07.2024 г. и 29.07.2024 г. на съ­що­то мяс­то, по съ­що­то вре­ме и при съ­щи­те ус­ло­вия.

        

         До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в стая 506, на V етаж в сгра­да­та на  Общин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция  Кър­д­жа­ли и на тел.:  0361/67 367.

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям зам.-кмет ОССД.

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЕРОЛ МЮМЮН

                                             

 

 

                                                               

 


 Прочитания: 570 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign