Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 04 Юни 2024

ЗАПОВЕД

№ 673

 

гр. Кърджали, 31.05.2024 г.

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 106 от 25.04.2024 г. на Общински съвет Кърджали

      

З А П О В Я Д В А М:

Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не на 02.07.2024 г. в Об­щи­на                   Кър­джали, стая  № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл­га­рия” № 41, гр. Кър­д­жа­ли за про­даж­ба на имоти – общинска собственост, как­то след­ва:

            1. УПИ І-общ., кв.13 по ПУП на с. Костино, община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 680 кв.м, с първоначална тръжна цена 6 147 лева /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га 09.30 ча­са.

            2. УПИ І-80, кв.19 по ПУП на с. Петлино, община Кърджали, с площ 582 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 13 865 лева /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га 10.00 ча­са.

            Де­по­зит  за учас­тие в тър­га в раз­мер на 30% от пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на за всеки имот да се вне­се до 28.06.2024 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.

Тръж­на до­ку­мен­та­ция се за­ку­пу­ва до 17:00 ча­са на 28.06.2024 г., в стая 507, ет. V в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция гр. Кър­д­жа­ли сре­щу так­са от  50 ле­ва  за  все­ки имот, пла­ти­ма на ка­са­та на об­щи­на­та в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – ет.1.     

Це­на­та на имо­ти­те се зап­ла­ща в ле­во­ве, ед­нок­рат­но при сключ­ва­не на до­го­во­ра за покуп­ко-про­даж­ба.

            Ог­лед на имо­ти­те мо­же да се из­вър­ш­ва все­ки ра­бо­тен ден до 17:00 часа на 28.06.2024 г., в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

            При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти пов­тор­ни тър­го­ве да се про­ве­дат на 16.07.2024 г., 30.07.2024 г. ,  13.08.2024  г. и 27.08.2024 г. на съ­що­то мяс­то, по съ­що­то вре­ме и при същи­те ус­ло­вия.

            До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в стая 507, на V етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция  гр. Кър­д­жа­ли и на тел.  0361/67 356.                                                    

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям – заместник-кмет ОССД.

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ................П..................

                                               /ЕРОЛ МЮМЮН/


 Прочитания: 776 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign