Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 14 Юни 2024

ЗАПОВЕД

737

 

гр. Кърджали,  от  11.06.2024год.

 

        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024год.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 Да се проведе търг с тайно наддаване на 10.07.2024 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под наем на обект -  общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години,  както следва:

 

Помещение, находящо се в сградата на кметство с. Повет, община Кърджали, с обща полезна площ 21,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност и услуги, с начална месечна наемна цена в размер на  21.00 лева, без ДДС. Начало на търга 11:00 часа.

 

 

      Тръжна документация  да се закупува всеки работен ден до 17.00 часа от  стая №513, етаж V на Община Кърджали, до деня предхождащ датата на провеждане на търга  срещу такса от 50.00 лева, платима в касата на Информационния център на общината, етаж І.

Депозита за участие в търга в размер на 500.00 лв. да се внесе до деня предхождащ датата на провеждане на търга,  по сметка на Община Кърджали посочена в тръжната документация.

     Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварително  съгласуване с общинска администрация.

     При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 17.07.2024год., 24.07.2024год. и 31.07.2024 год., на същото място, по същото време и при същите условия.

    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям – заместник-кмет ОССД.                        

                                                                                                    

КМЕТ НА

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ: ...........…………….

                                            /ЕРОЛ МЮМЮН/

 

        

  


 Прочитания: 719 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign