Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  19 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Решение №ХА-30-П/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по уведомление за "Строителство на 11 броя жилищни сгради в ПИ 66603.22.122 с. Сипей, общ. Кърджали"", с възложител Мюмюне Сюлейман.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на довеждащ водопровод от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа на с. Звиница общ./обл. Кърджали - Етап 1", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. "Тракия" от о.т. №967/966 до о.т. №528/562, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Булаир" от о.т. №945/221 до о.т. №2159, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. "България" от о.т. №403 до о.т. №1723, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  04 Септември 2023
Уведомление за задание за изработване на ПУП-ПП и проект на ПУП-ПП за изграждане на инфраструктурен обект: "Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс "Перперикон" в ПИ №16267.41.19 и 16267.41.18 по КК на с. Горна Крепост, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Газификация на паракотелно посредством система за захранване с природен газ от "Многоелементни газови контейнери" за КПГ на обект "Млекопреработвателно предприятие" в поземлен имот с идентификатор №40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали", с възложител "ПЕРПЕРИКОНА" ООД.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец 1 (ТК-1) и тръбен кладенец 2 (ТК-2), изградени в ПИ 30524.24.49. с. Звиница, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ за "Изграждане на приют за безстопанствени животни и път за достъп в имоти 65975.1.26 и 65975.1.156 по КККР на с. Седловина, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Христо Данов" от о. т. №2441, 2454, 2457 и 2463 до о. т. №2465, ж.к. "Възрожденци" , гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - север от о. т. №2129 до о. т. №2141 и от о. т. №2140 до о. т. №2125, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - юг №1 от о. т. №2111 до о. т. №2103 и от №2106 до о. т. №2114, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - юг №2 от о. т. №2097 до о. т. №2090 и от №2092 до о. т. №2100, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Язовирска" от о. т. №442 до о. т. №850, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Беласица" от о. т. №3214 до о. т. №3117, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Брацигово" от о. т. №863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о. т. №839, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. "Иван Балкански" от о. т. №2145 до о. т. №2258, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на тротоари и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "5-ти декември" от о. т. №678, 646, 645, 644 и 643 до о. т. №353, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Металург" от о. т. №469/470 до о. т. №225, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Джон Атанасов" от о. т. №2129 до о. т. №2030, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Отец Паисий" от о. т. №2095.412 до о. т. №211, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец 1 (ТК-1) и тръбен кладенец 2 (ТК-2), изградени в ПИ с идентификатор 03006.34.9, с. Бащино, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  09 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - План за рагулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I - 3, кв. 116 а по плана на град Кърджали и промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.3 от публична общинска собственост в частна общинска собственост" с възложители Община Кърджали и Севилджан Салибрям Мехмед.
Прочетете повече

  06 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I в кв. 90 по плана на град Кърджали и промяна на статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: Изместване на въздушна линия ниско напрежение (ВЛНН) в участъка между Ст.3 и Ст.5, преминаваща през ПИ: 40909.116.219, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  18 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ XVII-35 от кв.78/ПИ с идентификатор 40909.126.300/ по плана на Складова зона - юг, гр. Кърджали", с възложител "БЕНИ БГ" ЕООД.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №81, кадастрален район 318 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №133 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане: "Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия върху съществуващи сгради и върху прилежащия терен, находяща се в УПИ XL, кв. 22, в землището на с. Пепелище, с ЕКАТТЕ 55840, Община Кърджали", с възложител НЕБИ АНЪЛ.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Архитектурна разработка на Жилищна сграда в ПИ №89, кв. 18 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Резбарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", с възложител Кериме Зеким Шакир.
Прочетете повече

  02 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение:"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на спортна зала "Арпезос" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  21 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с идентификатор 40909.120.229.1 - Многофункционален дом за възрастни хора и нова сграда за многофункционален дом за възрастни хора в ПИ 40909.120.229 гр. кърджали"
Прочетете повече

  20 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" и НЧ "Обединение" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  20 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Дом на културата" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  01 Март 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в УПИ ХХ-395, кв. 160, град Кърджали, община Кърджали, поземлен имот с идентификатор 40909.122.415“, с възложител „Анмар“ ООД
Прочетете повече

  11 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Актуализация на работен проект за вътрешна водопроводна мрежа на с.Главатарци, община Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Разширение на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Долна Бленика“ в с.Бленика, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  04 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт на улица от о.т. № 78 до о.т. № 77, с.Жинзифово, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  04 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт на улица от о.т. № 39, 35, 36, 37 до о.т. № 38, с.Широко поле, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  15 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на улица „Републиканска“ на участъци: I-ви от о.т. 139 до о.т. 2148, II-ри от о.т. 2143 до о.т. 2149 и III-ти от о.т. 1249 до о.т. 3, гр. Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  15 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на улица „Мара Михайлова“ на участъци: I-ви от о.т. 958 до о.т. 465, II-ри от о.т. 465 до о.т.1918 и III-ти от о.т. 1914 през о.т. 1916 до о.т. 1917, гр. Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изменение по време на строителство на основание чл.154, ал.2, т.7 от ЗУТ в одобрения инвестиционен проект по част ОВК за „Посетителски и изложбен център „Перперикон“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изграждане на Младежки център в УПИ XII кв.101 , гр.Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Октомври 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: “Улица от о.т. № 2660 до о.т. № 2628, кв. ,,Възрожденци", гр. Кърджали, Община Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2021-2027“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Юли 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на народно читалище „Родопски фар 1938‘‘ в УПИ IIV, кв.70 по ЗРП на кв.Гледка, гр. Кърджали, община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Юни 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище „Хриси“, разположено в землището на село Мост, община Кърджали, с възложител „Еко-Тех“ ЕООД
Прочетете повече

  21 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Строителство на жилищни сгради в ПИ № 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали“, с възложител Шенол Аптурахман Апти
Прочетете повече

  20 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр.Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  10 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител „Феникс – Т“ ЕООД
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign