Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  31 Март 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки“, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  01 Февруари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92“, с възложител „Хармони 2012“ ЕООД
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:Газификация, ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, общ.Кърджали“
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №49521.22.2 по КК на село Мъдрец, общ.Кърджали за жилищни нужди“, с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф
Прочетете повече

  06 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ.150, КВ.151, КВ.152, КВ.153, КВ.154, КВ.155 И КВ.156 В ЖК.“ВЪЗРОЖДЕНЦИ“, ГР.КЪРДЖАЛИ“
Прочетете повече

  29 Декември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро ПИ №40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 „Кърджали – Маказа“ при км.344+965 ляво, с възложител „Стил 96“ ООД
Прочетете повече

  26 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект“Проектиране и изграждане на Клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците Кърджали
Прочетете повече

  20 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо - Кърджали" АД за реализиране на обект:"Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землищата на с.Македонци и с.Дънгово, община Кърджали
Прочетете повече

  10 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД за реализиране на обект:"Газоснабдяване на Цинков завод, в ПИ с идентификатор 65975.2.252, в землището на с.Седловина, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ай Си Джи Би" АД за реализиране на обект:"Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец"
Прочетете повече

  25 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 броя., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1263 през о.т.2853 до о.т. 1264 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1251 до о.т. 1261 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  13 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените
Прочетете повече

  24 Юни 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти в обслужващата зона на път I-5 Черноочене – Кърджали – Маказа, в ляво по посока на растящия километраж, при км 340+325 – вход и при км 339+260 – изход“, с възложител „КОМАЗ – 08“ ООД
Прочетете повече

  19 Май 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител ИК „Наталия“ ООД
Прочетете повече

  20 Март 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Производство на бетонни смеси чрез рециклиране на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел“, с възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса“, с възложител „КЕЙБЪЛБОРЮ“ ООД
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса“, с възложител „ГООК БОРЮ“ ООД
Прочетете повече

  21 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на 10 /десет/ вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, "ПРОМИКС" ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев
Прочетете повече

  28 Януари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на 10 /десет/ вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, "ПРОМИКС" ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев
Прочетете повече

  28 Октомври 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „Перперикона" ООД за реализиране на обект: “Млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КК на гр.Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  20 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „Агона - 2001” ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:“Изграждане на база за отдих”
Прочетете повече

  18 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, гр.Кърджали за реализиране на обект:“Увеличаване на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80 000 на 1 000 000 т/руда годишно”
Прочетете повече

  04 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД, с.Звиница, община Кърджали за реализиране на обект:“Преработвателно предприятие за чушки в ПИ – 65, с.Звиница, община Кърджали"
Прочетете повече

  04 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ЕСЕТРА” ЕООД за реализиране на обект: “Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 бр. на 96 бр.”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Висока поляна до бившето училище в УПИ II, кв.5”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт и преместване на Детска площадка, община Кърджали, село Жинзифово пред бившето училище в УПИ I, кв. 15”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Звиница, на терен отреден за селски парк в УПИ I, кв.2”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Калоянци до бившето училище в УПИ I, кв.14”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт и преместване на Детска площадка, община Кърджали, село Конево в УПИ III, кв.5”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на детска площадка, община Кърджали, село Мост отредено за парк и детска площадка в УПИ I, кв. 14”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:: „Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Мургово пред бившето училище в УПИ I, кв.3”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Чифлик, пред Младежкия дом в УПИ ХII, кв.7”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Сипей в УПИ I, кв.2”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Аврикан Рамадан Ариф за реализиране на обект: "Жилищна сграда с автосервиз за компютърна диагностика в ПИ 40909.111.76 по КК на гр. Кърджали"
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Горна крепост в имот № 141, кв. 11”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Звезделина пред бившето училище в УПИ II, кв. 24”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Перперек- на площада на селото”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на кът за отдих, община Кърджали, село Рани лист- зад кметството в УПИ V, кв. 34”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Широко поле-площада в УПИ II, кв. 12”
Прочетете повече

  12 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект:"ПУП – ПЗ за Животновъдна ферма, мандра, кравеферма, сеновал в поземлен имот с идентификатор 83315.30.92 по КККР на с.Широко поле, община Кърджали, област Кърджали”
Прочетете повече

  24 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "МЕТЕОР" ООД за реализиране на обект:"Преустройство на съществуваща газостанция, част: пункт за зареждане на автомобили в газоснабдителна станция – данъчен склад за пълнене на бутилки с пропан бутан в неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.101.112 по КК на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  17 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "МЕАЦА" ЕООД за реализиране на обект: "Промяна на инвестиционно намерение по чл.154, ал.5 /ЗУТ/: на част от ресторант и конферентна зала в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати и кафе бар в обект: „Промяна предназначение и реконструкция на административно-битова сграда с идентификатор 40909.117.152.1 в хотел /пристройка и надстройка/ и
Прочетете повече

  02 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СТИЛ 96" ООД за реализиране на обект: "Пътна връзка за ПИ №40909.13.174 по КК на гр.Кърджали на ПЪТ I-5 „Кърджали-Маказа” км. 344+965 в ляво при транспортно обслужване на обект: „Бензиностанция и сграда за обществено обслужване”
Прочетете повече

  07 Юни 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "ИНТЕРИОР-И" ООД за реализиране на обект: "Промяна предназначението на Цех за ширпотреба в Цех за кантиране на детайли от ПДЧ в ПИ 40909.13.237 по КК на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Людмил Емилиев Асенов за реализиране на обект: "Изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда с търговски партер в УПИ-Х-281, кв.5 по ЗРК план на Стара градска част на гр.Кърджали, с идентификатор 40909.107281”
Прочетете повече

  20 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Денис Гюнер Али за реализиране на обект: “Изграждане на център за разкомплектоване на автомобили, в поземлен имот № 40909.13.118 по КК на град Кърджали, общ.Кърджали”
Прочетете повече

  20 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Яню Димов Янев за реализиране на обект: "Изграждане на Автокъща, автосервиз с бояджийска работилница и офис в имот № 95, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти на местност, землище на с.Царевец, ЕКАТТЕ 78149, община Кърджали, с обща площ на имота 1356.73 кв.м.”
Прочетете повече

  10 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Сибел Селяхидинова Мурат и Ерхан Исмет Мурат за реализиране на обект: "Промяна предназначението и преустройство на търговски обект – банков офис с идентификатор 40909.108.176.6.23 в очен център – очен кабинет и оптика, УПИ I-176, кв.177 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали”
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign