Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  25 Април 2024
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Добив и първична преработка на подземни богатства - индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от находище "Кибела", разположено в землището на с. Бащино, община Кърджали, област Кърджали", с възложител "ЗЕО РИСОРС" ООД.
Прочетете повече

  15 Март 2024
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Площадка за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства в част от поземлен имот с идентификатор 65975.2.234, в местност "Екинлик" в землището на село Седловина, общ. Кърджали", с възложител "СЕЗИ-13" ЕООД.
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
Уведомление за инвестиционно предложение: Планирана промяна в издадено комплексно разрешително №409-Н0-И0-А1/2017г. на "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД, гр. Кърджали, свързана с увеличаване на краен продукт - сплав "Доре" от 0,22 на 2,74 м/год., с възложител "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД.
Прочетете повече

  19 Януари 2024
Уведомление за инвестиционно предложение: План "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXI-956,183 в кв. 77 по плана на Складова зона - юг, гр. Кърджали с цел обособяване на два урегулирани поземлени имота и отреждането им в " Предимно производствена зона" - Пп".
Прочетете повече

  15 Януари 2024
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изменение в ИП на "Хармони 2012" ЕООД за обект: "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програма за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  19 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Проектиране на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали - Енчец - Бленика - Дъждовница - участъка от км. 2+427 до км. 10+277 (от завоя преди моста до с. Дъждовница)", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Реконструкция и благоустрояване на част от площад "Хаджи Димитър" и обособяването му в "синьо-зелен остров" в гр. Кърджали, кв. 14, УПИ 24, поземлен имот с идентификатор 40909.106.1", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Основен ремонт на общински път KRZ2297/ III-865/ Бойно - Велишани - мах. Сахленлер в участъка от км 0+020 до км 7+700/, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Реконструкция и рехабилитация на път KRZ 2300/ III-507, Кърджали - Жинзифово - Скалище - Гъсково - Звезден - Орешница - / KRZ2300/, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Реконструкция и рехабилитация на път KRZ 1286 / I-5, Кърджали - Момчилград/ кв. Гледка - Островица/ от км 1+769/ участък от обръщалото в Г. Гледка до с. Островица/ общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  11 Декември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Реконструкция и рехабилитация на участък от Общински път KRZ2294 /III-5072, Кокиче - Сестринско / Миладиново - Конево - Бяла поляна - Страхил войвода / HKV2177 /, Община Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  24 Ноември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Монтиране и внедряване на инсталация за регенериране на разтворители в имот с идентификатор 40909.117.98 по КК на гр. Кърджали", с възложител "Серта България" АД.
Прочетете повече

  23 Ноември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ IX, кв. 181 по ПУП на ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали (ПИ с идентификатор 40909.113.230 по КККР на гр. Кърджали)", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  23 Ноември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на склад за съхранение и ремонт на автомобили в поземлен имот с идентификатор 40909.13.118, град Кърджали, общ. Кърджали", с възложител "Ди Ен Ес 2020" ЕООД.
Прочетете повече

  15 Ноември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Рекултивация на клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене, находящо се в имоти с идентификатор 11346.18.7 по КК на с. Вишеград, 54403.13.94, 54403.13.95, 54403.13.90 по КК на с. Островица, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  09 Ноември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на довеждащ водопровод от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа на с. Звиница, общ./обл. Кърджали - Етап 2", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  23 Октомври 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Светофарна уредба на кръстовището между ул. "1-ви май" и ул. "Димитър Маджаров" в град Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  20 Октомври 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Инсталация за регенериране на разтворители в имот с идентификатор 40909.117.98 по КККР на гр. Кърджали", с възложител "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД.
Прочетете повече

  11 Октомври 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация ПУП-ПР на УПИ XVII-5286, УПИ XVIII-5285 и УПИ XX-5288,5289, кв.215 по плана на кв. Боровец, гр. Кърджали, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  29 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация ПУП-ПР на УПИ XV-231, кв. 101, по плана на град Кърджали, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  19 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Решение №ХА-30-П/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по уведомление за "Строителство на 11 броя жилищни сгради в ПИ 66603.22.122 с. Сипей, общ. Кърджали"", с възложител Мюмюне Сюлейман.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на довеждащ водопровод от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа на с. Звиница общ./обл. Кърджали - Етап 1", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. "Тракия" от о.т. №967/966 до о.т. №528/562, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Булаир" от о.т. №945/221 до о.т. №2159, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Септември 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. "България" от о.т. №403 до о.т. №1723, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  04 Септември 2023
Уведомление за задание за изработване на ПУП-ПП и проект на ПУП-ПП за изграждане на инфраструктурен обект: "Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс "Перперикон" в ПИ №16267.41.19 и 16267.41.18 по КК на с. Горна Крепост, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Газификация на паракотелно посредством система за захранване с природен газ от "Многоелементни газови контейнери" за КПГ на обект "Млекопреработвателно предприятие" в поземлен имот с идентификатор №40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали", с възложител "ПЕРПЕРИКОНА" ООД.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец 1 (ТК-1) и тръбен кладенец 2 (ТК-2), изградени в ПИ 30524.24.49. с. Звиница, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ за "Изграждане на приют за безстопанствени животни и път за достъп в имоти 65975.1.26 и 65975.1.156 по КККР на с. Седловина, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Христо Данов" от о. т. №2441, 2454, 2457 и 2463 до о. т. №2465, ж.к. "Възрожденци" , гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - север от о. т. №2129 до о. т. №2141 и от о. т. №2140 до о. т. №2125, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - юг №1 от о. т. №2111 до о. т. №2103 и от №2106 до о. т. №2114, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по локални платна на бул. "Христо Ботев", ж.к. "Възрожденци" - юг №2 от о. т. №2097 до о. т. №2090 и от №2092 до о. т. №2100, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Язовирска" от о. т. №442 до о. т. №850, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Беласица" от о. т. №3214 до о. т. №3117, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Брацигово" от о. т. №863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о. т. №839, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. "Иван Балкански" от о. т. №2145 до о. т. №2258, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на тротоари и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "5-ти декември" от о. т. №678, 646, 645, 644 и 643 до о. т. №353, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Металург" от о. т. №469/470 до о. т. №225, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Джон Атанасов" от о. т. №2129 до о. т. №2030, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Август 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително-монтажни работи по ул. "Отец Паисий" от о. т. №2095.412 до о. т. №211, гр. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец 1 (ТК-1) и тръбен кладенец 2 (ТК-2), изградени в ПИ с идентификатор 03006.34.9, с. Бащино, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  09 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - План за рагулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I - 3, кв. 116 а по плана на град Кърджали и промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.3 от публична общинска собственост в частна общинска собственост" с възложители Община Кърджали и Севилджан Салибрям Мехмед.
Прочетете повече

  06 Юни 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I в кв. 90 по плана на град Кърджали и промяна на статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: Изместване на въздушна линия ниско напрежение (ВЛНН) в участъка между Ст.3 и Ст.5, преминаваща през ПИ: 40909.116.219, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  18 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ XVII-35 от кв.78/ПИ с идентификатор 40909.126.300/ по плана на Складова зона - юг, гр. Кърджали", с възложител "БЕНИ БГ" ЕООД.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №81, кадастрален район 318 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №133 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане: "Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия върху съществуващи сгради и върху прилежащия терен, находяща се в УПИ XL, кв. 22, в землището на с. Пепелище, с ЕКАТТЕ 55840, Община Кърджали", с възложител НЕБИ АНЪЛ.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Архитектурна разработка на Жилищна сграда в ПИ №89, кв. 18 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Резбарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", с възложител Кериме Зеким Шакир.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign