Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  13 Септември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изработване на ПУП-ПРЗ на част от поземлен имот № 888.9903 по кадастралния и регулационен план на с.Чифлик, община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Септември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на 7 броя двуетажни жилищни сгради в новообразуван поземлен имот № 40909.25.234, град Кърджали, община Кърджали, с възложител Антония Кирилова Илкова
Прочетете повече

  17 Юни 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 40909.2.3 по КККР на гр.Кърджали от земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обслужваща сграда с административна част и автопарк за съхранение на моторни превозни средства“, с възложител Васфи Фаик Ферад
Прочетете повече

  17 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни авточасти – втора употреба, в поземлен имот с идентификатор 40909.2.3 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител Васфи Фаик Ферад
Прочетете повече

  17 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: “Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни – птици в поземлен имот №589997.21.4, село Пъдарци, община Кърджали“, с възложител Светла Романова Мартинова
Прочетете повече

  13 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Уведомление за промяна по време на строителство за ИП "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект "Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали", гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител
Прочетете повече

  19 Април 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на инсталация за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  19 Април 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на инсталация за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21. по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  31 Март 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки“, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  01 Февруари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92“, с възложител „Хармони 2012“ ЕООД
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:Газификация, ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, общ.Кърджали“
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №49521.22.2 по КК на село Мъдрец, общ.Кърджали за жилищни нужди“, с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф
Прочетете повече

  06 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ.150, КВ.151, КВ.152, КВ.153, КВ.154, КВ.155 И КВ.156 В ЖК.“ВЪЗРОЖДЕНЦИ“, ГР.КЪРДЖАЛИ“
Прочетете повече

  29 Декември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро ПИ №40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 „Кърджали – Маказа“ при км.344+965 ляво, с възложител „Стил 96“ ООД
Прочетете повече

  26 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект“Проектиране и изграждане на Клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците Кърджали
Прочетете повече

  20 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо - Кърджали" АД за реализиране на обект:"Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землищата на с.Македонци и с.Дънгово, община Кърджали
Прочетете повече

  10 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД за реализиране на обект:"Газоснабдяване на Цинков завод, в ПИ с идентификатор 65975.2.252, в землището на с.Седловина, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ай Си Джи Би" АД за реализиране на обект:"Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец"
Прочетете повече

  25 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 броя., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1263 през о.т.2853 до о.т. 1264 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1251 до о.т. 1261 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  13 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените
Прочетете повече

  24 Юни 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти в обслужващата зона на път I-5 Черноочене – Кърджали – Маказа, в ляво по посока на растящия километраж, при км 340+325 – вход и при км 339+260 – изход“, с възложител „КОМАЗ – 08“ ООД
Прочетете повече

  19 Май 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител ИК „Наталия“ ООД
Прочетете повече

  20 Март 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Производство на бетонни смеси чрез рециклиране на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел“, с възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса“, с възложител „КЕЙБЪЛБОРЮ“ ООД
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса“, с възложител „ГООК БОРЮ“ ООД
Прочетете повече

  21 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на 10 /десет/ вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, "ПРОМИКС" ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев
Прочетете повече

  28 Януари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на 10 /десет/ вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, "ПРОМИКС" ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев
Прочетете повече

  28 Октомври 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „Перперикона" ООД за реализиране на обект: “Млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КК на гр.Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  20 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „Агона - 2001” ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:“Изграждане на база за отдих”
Прочетете повече

  18 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, гр.Кърджали за реализиране на обект:“Увеличаване на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80 000 на 1 000 000 т/руда годишно”
Прочетете повече

  04 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД, с.Звиница, община Кърджали за реализиране на обект:“Преработвателно предприятие за чушки в ПИ – 65, с.Звиница, община Кърджали"
Прочетете повече

  04 Септември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ЕСЕТРА” ЕООД за реализиране на обект: “Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 бр. на 96 бр.”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Висока поляна до бившето училище в УПИ II, кв.5”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт и преместване на Детска площадка, община Кърджали, село Жинзифово пред бившето училище в УПИ I, кв. 15”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Звиница, на терен отреден за селски парк в УПИ I, кв.2”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Калоянци до бившето училище в УПИ I, кв.14”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт и преместване на Детска площадка, община Кърджали, село Конево в УПИ III, кв.5”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на детска площадка, община Кърджали, село Мост отредено за парк и детска площадка в УПИ I, кв. 14”
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:: „Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Мургово пред бившето училище в УПИ I, кв.3”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Чифлик, пред Младежкия дом в УПИ ХII, кв.7”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Сипей в УПИ I, кв.2”.
Прочетете повече

  22 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Аврикан Рамадан Ариф за реализиране на обект: "Жилищна сграда с автосервиз за компютърна диагностика в ПИ 40909.111.76 по КК на гр. Кърджали"
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Горна крепост в имот № 141, кв. 11”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Звезделина пред бившето училище в УПИ II, кв. 24”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Перперек- на площада на селото”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на кът за отдих, община Кърджали, село Рани лист- зад кметството в УПИ V, кв. 34”
Прочетете повече

  21 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Основен ремонт на Детска площадка, община Кърджали, село Широко поле-площада в УПИ II, кв. 12”
Прочетете повече

  12 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект:"ПУП – ПЗ за Животновъдна ферма, мандра, кравеферма, сеновал в поземлен имот с идентификатор 83315.30.92 по КККР на с.Широко поле, община Кърджали, област Кърджали”
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign