Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  03 Септември 2021
Решение № ХА-35 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори №06567.11.50, №06567.11.51 и №06567.11.52, землище село Брош, община Кърджали, с възложител Нурджан Фикри Мехмед
Прочетете повече

  23 Август 2021
Решение № ХА-32 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор №56054.15.8 по КККР на село Петлино, община Кърджали", с възложител Даниел Кирилов Русков
Прочетете повече

  18 Август 2021
Решение № ХА-42 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширение на съществуваща птицеферма, чрез изграждане на нова животновъдна сграда за отглеждане на кокошки-носачки", с възложител "ЯЙЦЕПРОМ" АД
Прочетете повече

  17 Август 2021
Решение № ХА-31 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор №40909.5.16 по КККР на град Кърджали", с възложители наследници на Вълко Панайотов Вълков
Прочетете повече

  04 Август 2021
Решение № ХА-30 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор №15268.13.496 по КК на село Гняздово, община Кърджали", с възложител Хайри Вели Азис
Прочетете повече

  30 Юли 2021
Решение по ОВОС № ХА-4-4/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землището на с.Македонци и с.Дънгово, общ.Кърджали, с възложител "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД
Прочетете повече

  28 Юни 2021
Решение № ХА-28 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове, в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител "ЯЙЦЕПРОМ" АД
Прочетете повече

  21 Юни 2021
Решение № ХА-24 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на имот с идентификатор №15268.18.222, село Гняздово, община Кърджали", с възложител Ради Трифонов Йорданов
Прочетете повече

  17 Юни 2021
Решение № ХА-53 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместната процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинги в имоти 40909.109.336, 40909.109.331 и 40909.109.328 по ККК на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  09 Юни 2021
Решение № ХА-51 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместна с оценката за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства за авточасти и изграждане на складова сграда с
Прочетете повече

  04 Юни 2021
Решение № ХА-49 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на ограда в поземлени имоти с идентификатор 58997.15.303 и 58997.15.304 по КККР на с.Пъдарци, община Кърджали, с възложител "АГОНА - 2001" ООД
Прочетете повече

  13 Май 2021
Решение № ХА-20 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 40909.9.93 /образуван от имоти с идентификатор 40909.9.68 и 40909.9.69/ гр.Кърджали, с възложители Златка Банкова и Никола Манолов
Прочетете повече

  15 Април 2021
Решение № ХА-15 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15216.13.30 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител Мустафа Шевкет Исмаил
Прочетете повече

  13 Април 2021
Решение № ХА-35 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначение на земеделска земя и изграждане на еднофамилни жилищни сгради за поземлен имот с идентификатори 66603.22.217 и 66603.22.166 по КККР на с.Сипей, с възложител Кадир Ибрям Апти и Анифе Осман Апти"
Прочетете повече

  13 Април 2021
Решение № ХА-36 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначение на земеделска земя и изграждане на производствени сгради за складова дейност за поземлен имот с идентификатори 66603.16.81 и 66603.16.79 по КККР на с.Сипей, с възложител Кадир Ибрям Апти"
Прочетете повече

  12 Април 2021
Постановено Решение № 1 - ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение "Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец". Решението
Прочетете повече

  08 Април 2021
Решение № ХА-14 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване на новообразувани поземлени имоти 360 и 361, кадастрален район 501, по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Петлино, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  01 Април 2021
Решение № ХА-30 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни", с възложител Светла Романова Мартинова
Прочетете повече

  31 Март 2021
Решение № ХА-17 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92", с възложител "Хармони 2012" ЕООД
Прочетете повече

  25 Март 2021
Решение № ХА-14 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 49521.22.2 по КК на село Мъдрец, община Кърджали за жилищни нужди, изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец", с възложител Селяхтин Дурхан
Прочетете повече

  17 Март 2021
Решение № ХА-13 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ с № 40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 Кърджали-Маказа", с възложител "Стил 96" ООД
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
Решение № ХА-6 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ за новообразуваните УПИ I-54 за вилно строителство, УПИ II-58 за вилно строителство, УПИ III-55 за вилно строителство, УПИ IV-18 за вилно строителство, УПИ V-19 за вилно строителство, УПИ VI-20 за вилно строителство и УПИ
Прочетете повече

  03 Февруари 2021
Решение по ОВОС № ХА-1-1/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане на роботизирана инсталация за цинк-никелово покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в корпус № 4, фабрика "Теклас - България" ЕАД, с.Пепелище, община Кърджали, с възложител "Теклас - България" ЕАД
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Решение № ХА-5 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Газоснабдяване на Цинков завод", с възложител "ХАРМОНИ 2021" ЕООД
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Решение № ХА-6 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Увеличаване на производителността на същесствуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80 000 на 100 000 т/руда годишно и на краен продукт - сплав "Доре" от 0,22 на 2,74 т/годишно", с възложител "ГОРУБСО -КЪРДЖАЛИ" АД
Прочетете повече

  14 Януари 2021
Решение № ХА-2 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване на започнало производство по уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на пет жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.27.294 по КККР на гр.Кърджали, с възложител Берай Кемал Мустафа
Прочетете повече

  14 Януари 2021
Решение № ХА-02 ОС/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони за реализирането на инвестиционно предложение за обособяване на полски път, свързан с промяна НТП на част от имот с идентификатор 11243.13.65 по КК и КР на с.Висока поляна, община Кърджали
Прочетете повече

  21 Декември 2020
Решение № ХА-8 EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 40909.27.294, гр.Кърджали с цел изграждане на пет жилищни сгради, с възложител Айдън Ахмед, Мухарем Мустафа, Берай Мустафа и Берай Сюлейманоглу
Прочетете повече

  03 Декември 2020
Решение № ХА-60 ПР/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Увеличаване на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80 000 на 100 000 т/руда годишно и на краен продукт – сплав „Доре“ от 0,22 на
Прочетете повече

  19 Ноември 2020
Решение № ХА-6 EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 40909.8.44 по КК на гр.Кърджали", с възложител "БАЛТИМЕКС" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Ноември 2020
Решение № ХА-55 ПР/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти, при което ще бъдат засегнати следните имоти - 40909.303.178, 40909.303.177, 40909.303.556, 40909.303.555 и 40909.18.30 на гр.Кърджали", с възложител "КОМАЗ -
Прочетете повече

  11 Ноември 2020
Решение № ХА-5 EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 53638.501.69 по КККР на с.Опълченско, община Кърджали", с възложители Янчо Ставрев Метаксанов, Стоян Иванов Стоянов, Елена
Прочетете повече

  10 Ноември 2020
Решение № ХА-54 ПР/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с възложител "ЕСЕТРА" ЕООД, гр.Пловдив
Прочетете повече

  29 Октомври 2020
Решение № ХА-27 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство в ПИ с идентификатор № 53638.10.162, в землището на село Опълченско, община Кърджали", с възложители Антон Сергеев Димитров и Шевки Джелил Шевкет
Прочетете повече

  30 Септември 2020
Решение № ХА-4EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 15000.10.20, в м. "Гедик ичи" по КК на землище с.Главатарци, общ.Кърджали", с възложители Алтан Дурмуш Дурмуш и Борислав Асенов
Прочетете повече

  28 Септември 2020
Решение № ХА-47 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с.Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр.Кърджали, както и
Прочетете повече

  24 Септември 2020
Решение № ХА-44 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини в поземлен имот с идентификатор 40909.122.365 по КККР на гр.Кърджали /стар номер пл.сн.№108, квартал 156,
Прочетете повече

  25 Юни 2020
Решение № ХА-1EО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 40909.27.308 по КК на град Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди", с
Прочетете повече

  10 Юни 2020
Решение № ХА-18 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в гр.Кърджали, реализацията на което има вероятност да окаже
Прочетете повече

  14 Май 2020
Решение № ХА-13 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел", с възложител "БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
Прочетете повече

  24 Април 2020
Решение № ХА-9 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 "Община Кърджали", в поземлен имот с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/ по КК на гр.Кърджали, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  30 Март 2020
Решение № ХА-6 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса, в част от ПИ 40909.122.125, гр.Кърджали в Промишлена зона - изток, с възложител "КЕЙБЪЛБОРЮ" ООД, гр.Хасково"
Прочетете повече

  20 Февруари 2020
Решение № ХА-7 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 10 жилищни сгради“ в поземлен имот имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с. Гняздово, общ. Кърджали, обл. Кърджали с възложители Веселин Константинов, Чавдар Михайлов Милев „Промикс“ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен
Прочетете повече

  14 Февруари 2020
Решение № ХА-6 ПР/2020г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти, находящи се в обслужващата зона на път I-5 "Черноочене - Кърджали - Маказа", в ляво по посока на
Прочетете повече

  05 Февруари 2020
Решение № ХА-2 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширение на цех за месопреработка към кланица в поземлен имот с идентификатор 58342.10.339 по КККР на с.Прилепци, община Кърджали, с възложител ЕТ "Шенел - Шабан Шабан"
Прочетете повече

  19 Януари 2020
Решение № ХА-2 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.24.8 в землище на град Кърджали с възложител Илкнур Мустафа Сюлейманоглу
Прочетете повече

  16 Декември 2019
Решение № ХА-87 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Млекопреработвателно предприятие, в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител "ПЕРПЕРИКОНА" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  13 Ноември 2019
Решение № ХА-86 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изземване на наносни отложения от опашката на язовир "Студен кладенец" при вливането на река Върбица, с местоположение имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали, с
Прочетете повече

  13 Ноември 2019
Решение № ХА-15 П/2019г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за разкомплектоване на автомобили в поземлен имот № 40909.13.118 по КК на град Кърджали, с възложител Денис Гюнер Али
Прочетете повече

  08 Ноември 2019
Решение № ХА-85 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на преработвателно предприятие за чушки, в имот с идентификатор 30524.15.53 по КК на с.Звиница, общ.Кърджали", с възложител "Пимиента бутик" ЕООД, с.Звиница, община Кърджали
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.