Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  31 Август 2023
Решение № ХА-EО-123/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПРЗ за неурегулиран поземлен имот с № 33, кв.25 (с идентификатор 49120.25.33) в урбанизираната територия на с. Мост община Кърджали", с възложител "ИНАНЪР" ООД.
Прочетете повече

  24 Август 2023
Решение № ХА-EО-117/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на новообразувани поземлени имоти №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7, кадастрален район 2 по плана на новообразуваните поземлени имоти в землището на с. Зимзелен, ЗЗП 16, община Кърджали, с цел отреждане на имотите за фотоволтаична централа", с
Прочетете повече

  21 Август 2023
Решение № ХА-EО-115/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35136.1.6 в землището на с. Невестино, общ. Кърджали" с възложител "КАРТАЛ ТАБАК" ЕООД.
Прочетете повече

  02 Август 2023
Решение № ХА-EО-110/2023г. на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 66603.20.51 село Сипей, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделската земя, разделянето и на 8 броя индивидуални поземлени имота, отредени за жилищно строителство", с възложители: Халил
Прочетете повече

  29 Юни 2023
Решение № ХА-EО-92/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване на ПИ 65975.1.26 и ПИ 65975.1.156 по КККР на с. Седловина, общ. Кърджали, с цел изграждане на приют за безстопанствени животни и път за достъп", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  16 Юни 2023
Решение № ХА-EО-85/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66603.16.84 по КККР на с. Сипей, общ. Кърджали, обл. Кърджали с цел изграждане на нискоетажни жилищни сгради", с възложител Кадир Апти.
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Решение № ХА-EО-81/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "ПУП - ПЗ на ПИ 83315.32.6 по КККР на село Широко поле, Община Кърджали, Област Кърджали" с възложител Себахтин Мустафа.
Прочетете повече

  19 Май 2023
Решение № ХА-16-П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-522/22.03.2023 г. за "Извършване на зарибяване на язовир "Студен кладенец", с възложител ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД".
Прочетете повече

  19 Май 2023
Решение № ХА-EО-70/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.32 по КККР на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за жилищно строителство", с възложители Стефан Николаев Чилингиров и Катя Вишанова Молерова.
Прочетете повече

  20 Април 2023
Решение № ХА-EО-59/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 06567.15.163 по КККР на с. Брош, общ. Кърджали, с цел изграждане на жилищна сграда, фотоволтаична централа и БКТП", с възложител "Харф" ООД
Прочетете повече

  06 Март 2023
Решение № ХА-EО-37/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на новообразуван поземлен имот № 40909.17.604, кадастрален район 17, по плана на новообразуваните имоти на местност "Чам съртъ" в землището на гр.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска
Прочетете повече

  24 Февруари 2023
Решение № ХА-EО-33/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 68984.10.19 с.Старо място, община Кърджали, с възложител Марин Сашев Владимиров
Прочетете повече

  15 Февруари 2023
Решение № ХА-EО-26/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03499.38.402, село Бели пласт, общ.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа и ТП", с възложители Ерай Ракъб Мюмюн и Фатме Мустафа Мюмюн
Прочетете повече

  21 Декември 2022
Решение № ХА-EО-157/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 40909.13.103 гр.Кърджали за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - изграждане на фотоволтаична електрическа централа и трафопост", с възложител "С И М ГРУП ИНВЕСТ"
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-140/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021г. - 2027г.", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-130/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 15268.10.44 по КККР на с.Гняздово, община Кърджали", с възложител Ферди Ахмед
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-123/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56054.15.7 по КККР на с.Петлино, община Кърджали за жилищно строителство", с възложители Ергюн Ахмед Фейзи, Ерджан Юсеин Сарац, Халил Юсеин Мехмед, Ерол Фикрет Фета, Адриана Асенова Кьосева
Прочетете повече

  17 Октомври 2022
Решение № ХА-EО-113/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на ОУП на община Кърджали за ПИ 40909.117.85; 40909.117.86; 40909.117.87 и 40909.117.88 по КККР на гр.Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Септември 2022
Решение № ХА-EО-99/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на ПУП -ПЗ за имоти с №24445.15.60, №24445.15.58, №24445.15.59 и №24445.15.57 в с.Дъждино, общ.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделската земя, разделянето й на петнадесет индивидуални поземлени имота, отредени за жилищно строителство", с възложители
Прочетете повече

  20 Юни 2022
Решение № ХА-EО-62/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП -ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67982.12.3 в землището на с.Соколяне, общ.Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала", с възложител "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД
Прочетете повече

  20 Юни 2022
Решение № ХА-EО-61/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП -ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 37438.504.104 в землището на с.Кобиляне, общ.Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала", с възложител "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД
Прочетете повече

  16 Юни 2022
Решение № ХА-22 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: "Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: "Закриване на старо депо за ТБО
Прочетете повече

  15 Юни 2022
Решение № ХА-EО-60/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 40909.13.99 по КККР на град Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа", с възложител "Фотоволтаици Кърджали" ЕООД
Прочетете повече

  20 Май 2022
Решение № ХА-EО-49/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на част от поземлен имот № 81462.888.9903, село Чифлик, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  06 Април 2022
Решение № ХА-15 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121. по КККР на гр.Кърджали, общ.Кърджали, с възложител "ФЕНИКС-Т" ЕООД
Прочетете повече

  04 Април 2022
Решение № ХА-14 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали", с възложител Шенол Аптурахман Апти
Прочетете повече

  31 Март 2022
Решение № ХА-EО-29/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.10 по КККР на гр.Кърджали, с възложител "ФЕНИ 2021" ЕООД
Прочетете повече

  21 Март 2022
Решение № ХА-EО-20/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 54403.10.43 и сграда с идентификатор 54403.10.43.1 по КК на село Островица, община Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 MW", с възложител ДРУЖЕСТВО ПО
Прочетете повече

  21 Февруари 2022
Решение № ХА-8 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел, в поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр.Кърджали", с възложител "УСТРА БЕТОН" ООД
Прочетете повече

  21 Февруари 2022
Решение № ХА-EО-11/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I, УПИ II, кв. 2, УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, кв. 1, УПИ I, УПИ II, УПИ III, кв. 3, съставляващи поземлен имот № 125, с.Петлино, общ.Кърджали, с възложители Мария
Прочетете повече

  16 Февруари 2022
Решение № ХА-EО-8/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Изработване на проект за изменениена Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 66603.15.11, по КККР на село Сипей, община Кърджали, с възложител Сафие Юмер
Прочетете повече

  21 Януари 2022
Решение № ХА-EО-4/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 68984.10.16 и 68984.10.20 в землището на с.Старо място, община Кърджали, с възложител Марин Сашев Владимиров
Прочетете повече

  08 Декември 2021
Решение № ХА-63 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в новообразуван ПИ № 40909.25.234, гр.Кърджали, общ.Кърджали", с възложител Антония Кирилова Илкова
Прочетете повече

  03 Декември 2021
Решение № ХА-68 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение:"Изработване на ПУП-ПЗ с цел смяна предназначението на земеделска земя за застрояване на жилищна сграда в ПИ № 40909.20.13 и №40909.20.14 по КК на град Кърджали, община Кърджали, с възложител Марина Леонидовна Лихова
Прочетете повече

  24 Ноември 2021
Решение № ХА-65 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по внесено уведомление за инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 40909.19.111 в град Кърджали", с възложител Билян Илиев
Прочетете повече

  23 Ноември 2021
Решение № ХА-64 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване започналото административно производство за инвестиционно предложение:"ПУП -ПРЗ" на ПИ 40909.14.219 гр.Кърджали", с възложител Лютвие Сеид Услу
Прочетете повече

  23 Ноември 2021
Решение № ХА-63 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване започналото административно производство за инвестиционно предложение:"Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в град Кърджали", с възложител "ГООК БОРЮ" ООД
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
Решение № ХА-38 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПП относно хранителен /довеждащ/ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с.Черна скала, Община Кърджали, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  12 Октомври 2021
Решение № ХА-37 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори №66603.22.217 и 66603.22.166 по КК на село Сипей, общ.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за
Прочетете повече

  12 Октомври 2021
Решение № ХА-51 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Промяна по време на строителство за инвестиционно предложение "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект "Велц
Прочетете повече

  01 Октомври 2021
Решение № ХА-50 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни - птици в ПИ № 58997.21.4, село Пъдарци, община Кърджали", с възложител Светла Романова Мартинова
Прочетете повече

  03 Септември 2021
Решение № ХА-35 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори №06567.11.50, №06567.11.51 и №06567.11.52, землище село Брош, община Кърджали, с възложител Нурджан Фикри Мехмед
Прочетете повече

  23 Август 2021
Решение № ХА-32 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор №56054.15.8 по КККР на село Петлино, община Кърджали", с възложител Даниел Кирилов Русков
Прочетете повече

  18 Август 2021
Решение № ХА-42 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширение на съществуваща птицеферма, чрез изграждане на нова животновъдна сграда за отглеждане на кокошки-носачки", с възложител "ЯЙЦЕПРОМ" АД
Прочетете повече

  17 Август 2021
Решение № ХА-31 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор №40909.5.16 по КККР на град Кърджали", с възложители наследници на Вълко Панайотов Вълков
Прочетете повече

  04 Август 2021
Решение № ХА-30 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор №15268.13.496 по КК на село Гняздово, община Кърджали", с възложител Хайри Вели Азис
Прочетете повече

  30 Юли 2021
Решение по ОВОС № ХА-4-4/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землището на с.Македонци и с.Дънгово, общ.Кърджали, с възложител "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД
Прочетете повече

  28 Юни 2021
Решение № ХА-28 ПР/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове, в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител "ЯЙЦЕПРОМ" АД
Прочетете повече

  21 Юни 2021
Решение № ХА-24 EО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП-ПЗ на имот с идентификатор №15268.18.222, село Гняздово, община Кърджали", с възложител Ради Трифонов Йорданов
Прочетете повече

  17 Юни 2021
Решение № ХА-53 П/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прeкратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместната процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинги в имоти 40909.109.336, 40909.109.331 и 40909.109.328 по ККК на гр.Кърджали"
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign