Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  08 Август 2018
Решение № ХА-57 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, общ.Кърджали", с възложител Неджмин Хабиб Камбер,
Прочетете повече

  19 Юли 2018
Решение № ХА-49 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на жилищни сгради в ПИ №40909.8.28 по КК на град Кърджали, община Кърджали", с възложители Петя Назърова-Черешева, Даниела Назърова-Кузманова, Радка Карагьозова, Димо Карагьозов,
Прочетете повече

  02 Юли 2018
Решение № ХА-47 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали", с възложител "ФЕНИКС-Т" ЕООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  05 Юни 2018
Решение № ХА-37 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали", с възложител "МЗ ИНВЕСТ" ООД, гр.София
Прочетете повече

  28 Май 2018
Решение № ХА-36 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" в гр.Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2018
Решение № ХА-18-ОС/2018г. за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони на Директора на РИОСВ-Хасково за Горскостопански план /ГСП/ и План за защита от пожари /ПЗП/ на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Май 2018
Решение № ХА-24 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в поземлен имот с идентификатор 40909.122.173 и съоръжение за отвеждане на атмосферни повърхностни води в
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-27 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга", в имот с №000143, в землището на с.Кьосево, община Кърджали, с възложител Гюлхан Исмаил
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-25 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Жилищен комплекс с магазини и гаражи "ПАНОРАМА ПАРК", в поземлен имот с идентификатор 40909.117.111 в гр.Кърджали, с възложител "ПАНОРАМА ПАРК" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  11 Април 2018
Решение № ХА-14 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на цех за преработка на пластмаса" с възложител "ИНПЛАСТ" ООД
Прочетете повече

  05 Април 2018
Решение № ХА-12 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Рибовъден обект "АСТАКУС" за интензивно отглеждане на езерен рак в Изравнител ПС "Прилепци - 1", разположен в имот № 753, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището
Прочетете повече

  19 Февруари 2018
Решение № ХА-1 ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ОУП на град Кърджали, за поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по кадастралната карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от о.т. 2018 до о.т. 2015, между кв.242 и кв.237 по ПУП на кв."Студен кладенец", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2018
Решение № ХА-5 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Изграждане на малък семеен хотел до 40 места и къщи за гости в обособени самостоятелни 15 парцела", в поземлен имот №000200 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали, с възложител Себахтин Махмуд Мустафа.
Прочетете повече

  21 Декември 2017
Решение № ХА-109 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на шест индивидуални жилищни сгради, в поземлени имоти №№ 000005 и 000130 в землището на с.Главатарци, община Кърджали", с възложител Николай Петков Георгиев, гр.Кърджали
Прочетете повече

  20 Декември 2017
Решение № ХА-107 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автосервиз, автоморга и склад в имот с идентификатор 40909.12.76, местност "КОДЖА КЪР" по кадастралната карта на гр.Кърджали", с възложител "КОЛЕКТИВ - 2004" ООД, с.Резбарци, община Кърджали
Прочетете повече

  04 Октомври 2017
Решение № ХА-85 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Създаване на трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, закупуване на овощарска техника и ремонт на административно -битова сграда, в имот с №№ 014069, 010086, 010130, 010131, 010065 и 010055 в землището на с.Бяла поляна,
Прочетете повече

  11 Септември 2017
Решение № ХА-72 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в ПИ № 40909.117.63, УПИ VII, кв.153 по плана на гр.Кърджали", с възложител "Лукойл България" ЕООД, гр. София
Прочетете повече

  09 Август 2017
Решение № ХА-69 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга" в част от имот с идентификатор 40909.126.125 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАРДО ПАРТС" ЕООД, гр. Кърджали
Прочетете повече

  05 Юли 2017
Решение № ХА-60 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на 16 броя индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.542 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД, гр. София
Прочетете повече

  22 Юни 2017
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект: "Стопански двор за отглеждане на ЕПЖ" в имот № 030092 в землището на с.Широко поле, община Кърджали", е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.
Прочетете повече

  05 Април 2017
Решение № ХА-34-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Цех за производство на PVC маркуч и изкупуване на PVC отпадък, в имот 40909.126.9 по КК на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  25 Март 2015
Решение № ХА-19ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, с възложител Тунджай Мехмед Раиф.
Прочетете повече

  13 Март 2015
Решение № ХА-16ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 50 крави, кланица и обслужваща сграда" в имот с № 013073 в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Ферхад Сеидахмед Салим.
Прочетете повече

  13 Март 2015
Решение № ХА-17ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 30 крави" в имот с №033021 в землището на с. Долна крепост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Аднан Айдън Джафер.
Прочетете повече

  11 Март 2015
Решение №ХА-15-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на животни - кравеферма до 50 броя животни", в имот с №012043, землище на с. Бяла Поляна, общ. Кърджали, с възложител Мелят Мехмедин Али.
Прочетете повече

  09 Март 2015
Решение №ХА-13-ПР/2015г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на сгради за производствена дейност, производство на матрици за части на автомобили" в ПИ №022063 и ПИ № 022064, в землище на село Пепелище, общ. Кърджали, с възложител "К-КЪРДЖЪ" ЕООД.
Прочетете повече

  12 Януари 2015
РЕШЕНИЕ № ХА-1- ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", обл.Кърджали, с възложител "Есетра" ЕООД, гр.
Прочетете повече

  21 Ноември 2014
РЕШЕНИЕ № ХА-58 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище "Ралица", разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, обл. Кърджали", с възложител "Евробент" ЕООД, гр. София.
Прочетете повече

  10 Февруари 2014
РЕШЕНИЕ № ХА-7 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с авточасти" в община Кърджали, с възложител ТРИ ГРУП - 2013
Прочетете повече

  22 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-30 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Сватбен салон с кухненски бокс, в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Възложител: "Балканстрой инженеринг" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-26 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Смяна на предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция в имот с идентификатор 40909.12.117 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона-Юг". Възложител: "ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Ботевград
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-18ПР/2013г. на инвестиционно предложение "Изграждане на едроплощен хипермаркет "Кауфланд", с паркинг, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура", в поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 по КККР на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-16ПР/2013г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и други вторични
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
Решение №ХА-9ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на двадесет жилищни сгради в имот с №40909.19.266 и имот с №40909.19.267, местност "Плачи мост"."
Прочетете повече

  08 Ноември 2012
РЕШЕНИЕ №ХА-71 ПР/2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автоморга, в поземлен имот №000143, в местността "Коджа тале", в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2012
Решение № ХА-60ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Строителство на две сградиза обществено обсъждане”в УПИ ІІ-6490 и УПИ ІІІ-6489 кв. 213 по ПУП-ПР на гр. Кърджали
Прочетете повече

  17 Август 2012
Решение № ХА-50 ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващите водоснабдителни станции, при селата Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек""
Прочетете повече

  16 Юли 2012
Решение № ХА-44ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, зa преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица” в имоти с №№ 000233 и 000234, в землище с. Енец, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2012
Решение № ХА-41ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, в ПИ 40909.
Прочетете повече

  23 Май 2012
Решение № ХА-30-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на активна минерална добавка- Трас /строителен материал/"
Прочетете повече

  27 Март 2012
Решение № ХА-18-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Корекция на дере в кв. Байкал, град Кърджали"
Прочетете повече

  16 Март 2012
Решение № ХА-4-ЕО/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на: „ Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кърджали”
Прочетете повече

  30 Януари 2012
Решение № XA-03-П/2012 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, постановено за инвестиционно предложение "База за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба", в поземлен имот № 000204, местност "Чаир Ери", землище на с. Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  17 Януари 2012
Решение № XA-4-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали
Прочетете повече

  27 Декември 2011
Решение № ХА-78 ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за декомпенсиране на природен газ за захранване на газоразпределителната мрежа на град Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3.501 дка, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен
Прочетете повече

  16 Декември 2011
Решение № ХА-76-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Септември 2011
Решение № ХА-58-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №00040, местност "ТЮЛБЕ ЮМЕР", в землището на с. Старо място, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Август 2011
Решение № ХА-47-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот № 015073, в землището на с. Калоянци, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Август 2011
Решение № ХА-44-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:„Създаване на трайни насъждения- сливи, изграждане на капково напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни за имоти №№№ 010086, 010130 и 010131, в землището на с. Бяла поляна, община
Прочетете повече

  20 Юли 2011
Решение № ХА-36-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №№000033 и 000041, в землището на с. Старо място, община Кърджали"
Прочетете повече2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали