Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  19 Ноември 2020
Решение № ХА-6 EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 40909.8.44 по КК на гр.Кърджали", с възложител "БАЛТИМЕКС" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Ноември 2020
Решение № ХА-55 ПР/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти, при което ще бъдат засегнати следните имоти - 40909.303.178, 40909.303.177, 40909.303.556, 40909.303.555 и 40909.18.30 на гр.Кърджали", с възложител "КОМАЗ -
Прочетете повече

  11 Ноември 2020
Решение № ХА-5 EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 53638.501.69 по КККР на с.Опълченско, община Кърджали", с възложители Янчо Ставрев Метаксанов, Стоян Иванов Стоянов, Елена
Прочетете повече

  10 Ноември 2020
Решение № ХА-54 ПР/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с възложител "ЕСЕТРА" ЕООД, гр.Пловдив
Прочетете повече

  29 Октомври 2020
Решение № ХА-27 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство в ПИ с идентификатор № 53638.10.162, в землището на село Опълченско, община Кърджали", с възложители Антон Сергеев Димитров и Шевки Джелил Шевкет
Прочетете повече

  30 Септември 2020
Решение № ХА-4EО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 15000.10.20, в м. "Гедик ичи" по КК на землище с.Главатарци, общ.Кърджали", с възложители Алтан Дурмуш Дурмуш и Борислав Асенов
Прочетете повече

  28 Септември 2020
Решение № ХА-47 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с.Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр.Кърджали, както и
Прочетете повече

  24 Септември 2020
Решение № ХА-44 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини в поземлен имот с идентификатор 40909.122.365 по КККР на гр.Кърджали /стар номер пл.сн.№108, квартал 156,
Прочетете повече

  25 Юни 2020
Решение № ХА-1EО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 40909.27.308 по КК на град Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди", с
Прочетете повече

  10 Юни 2020
Решение № ХА-18 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в гр.Кърджали, реализацията на което има вероятност да окаже
Прочетете повече

  14 Май 2020
Решение № ХА-13 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел", с възложител "БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
Прочетете повече

  24 Април 2020
Решение № ХА-9 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 "Община Кърджали", в поземлен имот с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/ по КК на гр.Кърджали, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  30 Март 2020
Решение № ХА-6 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса, в част от ПИ 40909.122.125, гр.Кърджали в Промишлена зона - изток, с възложител "КЕЙБЪЛБОРЮ" ООД, гр.Хасково"
Прочетете повече

  20 Февруари 2020
Решение № ХА-7 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 10 жилищни сгради“ в поземлен имот имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с. Гняздово, общ. Кърджали, обл. Кърджали с възложители Веселин Константинов, Чавдар Михайлов Милев „Промикс“ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен
Прочетете повече

  14 Февруари 2020
Решение № ХА-6 ПР/2020г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти, находящи се в обслужващата зона на път I-5 "Черноочене - Кърджали - Маказа", в ляво по посока на
Прочетете повече

  05 Февруари 2020
Решение № ХА-2 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширение на цех за месопреработка към кланица в поземлен имот с идентификатор 58342.10.339 по КККР на с.Прилепци, община Кърджали, с възложител ЕТ "Шенел - Шабан Шабан"
Прочетете повече

  19 Януари 2020
Решение № ХА-2 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.24.8 в землище на град Кърджали с възложител Илкнур Мустафа Сюлейманоглу
Прочетете повече

  16 Декември 2019
Решение № ХА-87 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Млекопреработвателно предприятие, в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител "ПЕРПЕРИКОНА" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  13 Ноември 2019
Решение № ХА-86 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изземване на наносни отложения от опашката на язовир "Студен кладенец" при вливането на река Върбица, с местоположение имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали, с
Прочетете повече

  13 Ноември 2019
Решение № ХА-15 П/2019г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за разкомплектоване на автомобили в поземлен имот № 40909.13.118 по КК на град Кърджали, с възложител Денис Гюнер Али
Прочетете повече

  08 Ноември 2019
Решение № ХА-85 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на преработвателно предприятие за чушки, в имот с идентификатор 30524.15.53 по КК на с.Звиница, общ.Кърджали", с възложител "Пимиента бутик" ЕООД, с.Звиница, община Кърджали
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Решение № ХА-78 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Добив и първична преработка на подземни богатства - индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище "Габко", в землището на с.Скалище, община Кърджалине, с възложител
Прочетете повече

  17 Септември 2019
Решение № ХА-12 П/2019г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство за инвестиционно предложение за "Разширяване производствената площ на садкова база и увеличаване броя на садките от 42 на 98 бр. за отглеждане на есетрови риби /садково стопанство/, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", с обща площ 15 000 /петнадесет хиляди/ кв.м. на югоизточния
Прочетете повече

  30 Август 2019
Решение № ХА-73 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обезвреждане на медицински отпадъци в поземлен имот с идентификатор 40909.109.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител МБАЛ "Д-Р
Прочетете повече

  31 Юли 2019
Решение № ХА-2-4/2019г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект "Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали" гр.Кърджали, с
Прочетете повече

  26 Юли 2019
Решение № ХА-6 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменения в окончателния проект на Общ устройствен план на община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  21 Юни 2019
Решение № ХА-54 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга - площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ - добиване на авточасти - втора употреба в поземлен
Прочетете повече

  18 Юни 2019
Решение № ХА-52 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица, в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали, обл.Кърджали", с възложител "ОСМ
Прочетете повече

  07 Юни 2019
Решение № ХА-49 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали - землище на с.Сипей, общ.Кърджали" и "Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, общ.Кърджали", с
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Решение № ХА-3 П/2019г. за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместна с оценката за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Селскостопанска сграда за отглеждане на ЕПЖ - до 50 броя крави и приплодите им и изграждане на сеновал, в имот №000116 по КВС на с.Кьосево, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложител Фаик
Прочетете повече

  08 Април 2019
Решение № ХА-37 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в новообразувани поземлени имоти, образувани от имоти № 1699 и 40909.27.315 гр.Кърджали, с обща площ 11 978, 04 кв.м."
Прочетете повече

  29 Март 2019
Решение № ХА-3 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ V 35, УПИ IX 238, УПИ XVI 928, кв. 78 по плана на Складова зона - Юг, гр.Кърджали", с възложител "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД
Прочетете повече

  21 Март 2019
Решение № ХА-2 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2015-2020 година, актуализация за периода 2018-2020 година", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  21 Март 2019
Решение № ХА-1-1/2019г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка., произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 662,465 дка. в землището на гр.Кърджали по Програма за
Прочетете повече

  07 Февруари 2019
Решение № ХА-11 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на резервоар за питейна вода в ПИ с идентификатор 41085.502.271 в землището на с.Кьосево, община Кърджали към обект "Водоснабдяване на с.Кьосево, махала Ситово, махала Шосейна и
Прочетете повече

  04 Февруари 2019
Решение № ХА-10 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин, в ПИ 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали (УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона - изток,
Прочетете повече

  25 Януари 2019
Решение № ХА-6 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Стопански двор за отглеждане на едри преживни животни - крави, в имот с № 030092 в землището на с.Широко поле, общ.Кърджали", с възложител Мехмед Юсуф Сали
Прочетете повече

  08 Август 2018
Решение № ХА-57 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, общ.Кърджали", с възложител Неджмин Хабиб Камбер,
Прочетете повече

  19 Юли 2018
Решение № ХА-49 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на жилищни сгради в ПИ №40909.8.28 по КК на град Кърджали, община Кърджали", с възложители Петя Назърова-Черешева, Даниела Назърова-Кузманова, Радка Карагьозова, Димо Карагьозов,
Прочетете повече

  02 Юли 2018
Решение № ХА-47 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали", с възложител "ФЕНИКС-Т" ЕООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  05 Юни 2018
Решение № ХА-37 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали", с възложител "МЗ ИНВЕСТ" ООД, гр.София
Прочетете повече

  28 Май 2018
Решение № ХА-36 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" в гр.Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2018
Решение № ХА-18-ОС/2018г. за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони на Директора на РИОСВ-Хасково за Горскостопански план /ГСП/ и План за защита от пожари /ПЗП/ на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Май 2018
Решение № ХА-24 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в поземлен имот с идентификатор 40909.122.173 и съоръжение за отвеждане на атмосферни повърхностни води в
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-27 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга", в имот с №000143, в землището на с.Кьосево, община Кърджали, с възложител Гюлхан Исмаил
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-25 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Жилищен комплекс с магазини и гаражи "ПАНОРАМА ПАРК", в поземлен имот с идентификатор 40909.117.111 в гр.Кърджали, с възложител "ПАНОРАМА ПАРК" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  11 Април 2018
Решение № ХА-14 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на цех за преработка на пластмаса" с възложител "ИНПЛАСТ" ООД
Прочетете повече

  05 Април 2018
Решение № ХА-12 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Рибовъден обект "АСТАКУС" за интензивно отглеждане на езерен рак в Изравнител ПС "Прилепци - 1", разположен в имот № 753, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището
Прочетете повече

  19 Февруари 2018
Решение № ХА-1 ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ОУП на град Кърджали, за поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по кадастралната карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от о.т. 2018 до о.т. 2015, между кв.242 и кв.237 по ПУП на кв."Студен кладенец", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2018
Решение № ХА-5 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Изграждане на малък семеен хотел до 40 места и къщи за гости в обособени самостоятелни 15 парцела", в поземлен имот №000200 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали, с възложител Себахтин Махмуд Мустафа.
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign