Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  15 Юли 2024
Решение № ХА - ЕО - 46/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за: "Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ с идентификатор 53638.10.105 по КККР на с. Опълченско, общ. Кърджали", с възложител: Доменика Росенова Иванова
Прочетете повече

  05 Юли 2024
Решение № ХА - ЕО-44/2024г. на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Подробен устройствен план - План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 41085.500.127 по КККР на с.Кьосево, общ.Кърджали", с възложител: "Сиел Енерджи" ЕООД.
Прочетете повече

  03 Юли 2024
Решение № ХА - ЕО-43/2024г. на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за "Изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.12.58, град Кърджали, общ. Кърджали", с възложители: Вангелина Вълчева Русева, Неделчо Вълчев Момчилов, Марийка Стоева Христова, Стойчо Георгиев Кирекчиев, Пламен Георгиев Кирекчиев, Елица
Прочетете повече

  26 Юни 2024
Решение № ХА-EО-38/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 40909.7126 по КККР на гр.Кърджали и ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.29 по КККР на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  24 Юни 2024
Решение № ХА-17-ПР/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: "Площадка за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в част от поземлен имот с идентификатор 65975.2.234, местност "Екинлик" в землището на село Седловина, община Кърджали ", с възложител "СЕЗИ-13"
Прочетете повече

  24 Юни 2024
Решение № ХА-EО-38/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 40909.7126 по КККР на гр.Кърджали и ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.29 по КККР на гр.Кърджали , с възложител Соня Диамандова.
Прочетете повече

  07 Май 2024
Решение № ХА-25-ПР/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по уведомление за "ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 66603.15.21 по КККР на с. Сипей, общ. Кърджали" с възложител Беркант Али.
Прочетете повече

  30 Април 2024
Решение № ХА-EО-32/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 15268.15.50 по КККР на с. Гняздово, общ. Кърджали", с възложител Сафие Юмер.
Прочетете повече

  25 Април 2024
Решение № ХА-12-ПР/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: "Добив и първична преработка на подземни богатства - индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от находище "Хриси", разположено в землището на сели Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали", с възложител "Еко Тех" ООД.
Прочетете повече

  23 Април 2024
Решение № ХА-EО-31/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Подробен Устройствен план - План за застрояване на ПИ с идентификатор 04409.10.263 по КККР на с. Бленика, общ. Кърджали", с възложител "ТРИ ГРУП ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД.
Прочетете повече

  12 Април 2024
Решение № ХА-2-ОФГ/01.04.2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за поправка на очевидна фактическа грешка на Директора на РИОСВ - Хасково, поставено за Решение № ХА-ЕО-117/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е преценено да не се извършва ЕО за "Изработване на ПУП-ПЗ на новообразувани поземлени имоти №1, №2, №3, №4, №5, №6 и
Прочетете повече

  02 Април 2024
Решение № ХА-20-П/2024 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение за: "Изменение на ПУП-ПРЗ за имот №159 по плана на с. Стремци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  08 Февруари 2024
Решение № ХА-EО-14/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на новообразуван ПИ 8, кадастрален район 134, по плана на новообразуваните имоти на местност в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 17", с възложител Фикрет Хасан.
Прочетете повече

  09 Януари 2024
Решение № ХА-6-П/2024 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото административно производство по уведомление за изготвяне на план/програма с вх. №ПД-1543/20.09.2023 г. за: "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 55885.19.140 по КККР на с. Перперек, общ. Кърджали с цел отреждането му за фотоволтаична инсталация", с възложител "МЕНОПУЛОС" АД.
Прочетете повече

  08 Януари 2024
Решение № ХА-1-ПР/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: "Монтиране и внедряване на инсталация за регенериране на разтворители в имот с идентификатор 40909.117.98 по КК на гр. Кърджали", с възложител "Серта България" АД.
Прочетете повече

  08 Януари 2024
Решение № ХА-EО-5/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 15268.17.2, с. Гняздово, община Кърджали с цел промяна предназначението на земеделска земя в имот за жилищно застрояване и разделянето му на нови имоти", с възложител Халил Осман.
Прочетете повече

  08 Януари 2024
Решение № ХА-EО-4/2024г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 40909.17.49, м. "КЕРЕЗ ТАРЛА" по КККР на гр. Кърджали, община Кърджали с цел промяна предназначението му от земеделска земя в имот за вилно застрояване и разделянето му с цел обособяване на нови имоти" с възложител Халил Ибрямов.
Прочетете повече

  20 Декември 2023
Решение № ХА-EО-150/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №66603.22.122 по КККР на с. Сипей, общ. Кърджали", с възложител Мюмюне Шенол Сюлейман.
Прочетете повече

  14 Ноември 2023
Решение № ХА-EО-143/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПЗ на ПИ 40909.8.7 землище на гр. Кърджали", с възложители Тодор Гугуланов и Виолета Гугуланова.
Прочетете повече

  23 Октомври 2023
Решение № ХА-25-ПР/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Газификация на парокотелно посредством система за захранване с природен газ от "Многоелементни газови контейнери" за КПГ на обект "Млекопреработвателно предприятие" в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали ", с
Прочетете повече

  19 Октомври 2023
Решение № ХА-EО-137/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54 за периода 2023-2027г. с териториален обхват община Стамболово и 54-те села на територията на община Кърджали", с възложител МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54.
Прочетете повече

  17 Октомври 2023
Решение № ХА-EО-134/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на подробен устойствен план - план за застрояване и план за регулация за поземлен имот с идентификатор 66603.15.48 по КККР на с. Сипей, общ. Кърджали, обл. Кърджали с цел разделяне на имота и застрояване на жилищни сгради", с възложител Шенол Апти.
Прочетете повече

  31 Август 2023
Решение № ХА-EО-123/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПРЗ за неурегулиран поземлен имот с № 33, кв.25 (с идентификатор 49120.25.33) в урбанизираната територия на с. Мост община Кърджали", с възложител "ИНАНЪР" ООД.
Прочетете повече

  24 Август 2023
Решение № ХА-EО-117/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на новообразувани поземлени имоти №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7, кадастрален район 2 по плана на новообразуваните поземлени имоти в землището на с. Зимзелен, ЗЗП 16, община Кърджали, с цел отреждане на имотите за фотоволтаична централа", с
Прочетете повече

  21 Август 2023
Решение № ХА-EО-115/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35136.1.6 в землището на с. Невестино, общ. Кърджали" с възложител "КАРТАЛ ТАБАК" ЕООД.
Прочетете повече

  02 Август 2023
Решение № ХА-EО-110/2023г. на Директора на РИОСВ Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 66603.20.51 село Сипей, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделската земя, разделянето и на 8 броя индивидуални поземлени имота, отредени за жилищно строителство", с възложители: Халил
Прочетете повече

  29 Юни 2023
Решение № ХА-EО-92/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване на ПИ 65975.1.26 и ПИ 65975.1.156 по КККР на с. Седловина, общ. Кърджали, с цел изграждане на приют за безстопанствени животни и път за достъп", с възложител Община Кърджали.
Прочетете повече

  16 Юни 2023
Решение № ХА-EО-85/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66603.16.84 по КККР на с. Сипей, общ. Кърджали, обл. Кърджали с цел изграждане на нискоетажни жилищни сгради", с възложител Кадир Апти.
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Решение № ХА-EО-81/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "ПУП - ПЗ на ПИ 83315.32.6 по КККР на село Широко поле, Община Кърджали, Област Кърджали" с възложител Себахтин Мустафа.
Прочетете повече

  19 Май 2023
Решение № ХА-16-П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство по уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-522/22.03.2023 г. за "Извършване на зарибяване на язовир "Студен кладенец", с възложител ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД".
Прочетете повече

  19 Май 2023
Решение № ХА-EО-70/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.32 по КККР на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за жилищно строителство", с възложители Стефан Николаев Чилингиров и Катя Вишанова Молерова.
Прочетете повече

  20 Април 2023
Решение № ХА-EО-59/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 06567.15.163 по КККР на с. Брош, общ. Кърджали, с цел изграждане на жилищна сграда, фотоволтаична централа и БКТП", с възложител "Харф" ООД
Прочетете повече

  06 Март 2023
Решение № ХА-EО-37/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на новообразуван поземлен имот № 40909.17.604, кадастрален район 17, по плана на новообразуваните имоти на местност "Чам съртъ" в землището на гр.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска
Прочетете повече

  24 Февруари 2023
Решение № ХА-EО-33/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 68984.10.19 с.Старо място, община Кърджали, с възложител Марин Сашев Владимиров
Прочетете повече

  15 Февруари 2023
Решение № ХА-EО-26/2023г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03499.38.402, село Бели пласт, общ.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа и ТП", с възложители Ерай Ракъб Мюмюн и Фатме Мустафа Мюмюн
Прочетете повече

  21 Декември 2022
Решение № ХА-EО-157/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 40909.13.103 гр.Кърджали за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - изграждане на фотоволтаична електрическа централа и трафопост", с възложител "С И М ГРУП ИНВЕСТ"
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-140/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021г. - 2027г.", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-130/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 15268.10.44 по КККР на с.Гняздово, община Кърджали", с възложител Ферди Ахмед
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
Решение № ХА-EО-123/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56054.15.7 по КККР на с.Петлино, община Кърджали за жилищно строителство", с възложители Ергюн Ахмед Фейзи, Ерджан Юсеин Сарац, Халил Юсеин Мехмед, Ерол Фикрет Фета, Адриана Асенова Кьосева
Прочетете повече

  17 Октомври 2022
Решение № ХА-EО-113/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на ОУП на община Кърджали за ПИ 40909.117.85; 40909.117.86; 40909.117.87 и 40909.117.88 по КККР на гр.Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Септември 2022
Решение № ХА-EО-99/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изготвяне на ПУП -ПЗ за имоти с №24445.15.60, №24445.15.58, №24445.15.59 и №24445.15.57 в с.Дъждино, общ.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделската земя, разделянето й на петнадесет индивидуални поземлени имота, отредени за жилищно строителство", с възложители
Прочетете повече

  20 Юни 2022
Решение № ХА-EО-62/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП -ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67982.12.3 в землището на с.Соколяне, общ.Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала", с възложител "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД
Прочетете повече

  20 Юни 2022
Решение № ХА-EО-61/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП -ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 37438.504.104 в землището на с.Кобиляне, общ.Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала", с възложител "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД
Прочетете повече

  16 Юни 2022
Решение № ХА-22 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: "Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: "Закриване на старо депо за ТБО
Прочетете повече

  15 Юни 2022
Решение № ХА-EО-60/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 40909.13.99 по КККР на град Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа", с възложител "Фотоволтаици Кърджали" ЕООД
Прочетете повече

  20 Май 2022
Решение № ХА-EО-49/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на част от поземлен имот № 81462.888.9903, село Чифлик, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  06 Април 2022
Решение № ХА-15 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121. по КККР на гр.Кърджали, общ.Кърджали, с възложител "ФЕНИКС-Т" ЕООД
Прочетете повече

  04 Април 2022
Решение № ХА-14 - ПР/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализирането на инвестиционно предложение:"Строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали", с възложител Шенол Аптурахман Апти
Прочетете повече

  31 Март 2022
Решение № ХА-EО-29/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.10 по КККР на гр.Кърджали, с възложител "ФЕНИ 2021" ЕООД
Прочетете повече

  21 Март 2022
Решение № ХА-EО-20/2022г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реализирането на инвестиционно предложение:"ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 54403.10.43 и сграда с идентификатор 54403.10.43.1 по КК на село Островица, община Кърджали за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 MW", с възложител ДРУЖЕСТВО ПО
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign