Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  15 Октомври 2019
Решение № ХА-78 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Добив и първична преработка на подземни богатства - индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище "Габко", в землището на с.Скалище, община Кърджалине, с възложител
Прочетете повече

  17 Септември 2019
Решение № ХА-12 П/2019г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на започналото производство за инвестиционно предложение за "Разширяване производствената площ на садкова база и увеличаване броя на садките от 42 на 98 бр. за отглеждане на есетрови риби /садково стопанство/, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", с обща площ 15 000 /петнадесет хиляди/ кв.м. на югоизточния
Прочетете повече

  30 Август 2019
Решение № ХА-73 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обезвреждане на медицински отпадъци в поземлен имот с идентификатор 40909.109.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител МБАЛ "Д-Р
Прочетете повече

  26 Юли 2019
Решение № ХА-6 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменения в окончателния проект на Общ устройствен план на община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  21 Юни 2019
Решение № ХА-54 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга - площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ - добиване на авточасти - втора употреба в поземлен
Прочетете повече

  18 Юни 2019
Решение № ХА-52 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица, в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали, обл.Кърджали", с възложител "ОСМ
Прочетете повече

  07 Юни 2019
Решение № ХА-49 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали - землище на с.Сипей, общ.Кърджали" и "Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, общ.Кърджали", с
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Решение № ХА-3 П/2019г. за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместна с оценката за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Селскостопанска сграда за отглеждане на ЕПЖ - до 50 броя крави и приплодите им и изграждане на сеновал, в имот №000116 по КВС на с.Кьосево, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложител Фаик
Прочетете повече

  08 Април 2019
Решение № ХА-37 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в новообразувани поземлени имоти, образувани от имоти № 1699 и 40909.27.315 гр.Кърджали, с обща площ 11 978, 04 кв.м."
Прочетете повече

  29 Март 2019
Решение № ХА-3 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ V 35, УПИ IX 238, УПИ XVI 928, кв. 78 по плана на Складова зона - Юг, гр.Кърджали", с възложител "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД
Прочетете повече

  21 Март 2019
Решение № ХА-2 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2015-2020 година, актуализация за периода 2018-2020 година", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  21 Март 2019
Решение № ХА-1-1/2019г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка., произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 662,465 дка. в землището на гр.Кърджали по Програма за
Прочетете повече

  07 Февруари 2019
Решение № ХА-11 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на резервоар за питейна вода в ПИ с идентификатор 41085.502.271 в землището на с.Кьосево, община Кърджали към обект "Водоснабдяване на с.Кьосево, махала Ситово, махала Шосейна и
Прочетете повече

  04 Февруари 2019
Решение № ХА-10 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин, в ПИ 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали (УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона - изток,
Прочетете повече

  25 Януари 2019
Решение № ХА-6 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Стопански двор за отглеждане на едри преживни животни - крави, в имот с № 030092 в землището на с.Широко поле, общ.Кърджали", с възложител Мехмед Юсуф Сали
Прочетете повече

  08 Август 2018
Решение № ХА-57 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, общ.Кърджали", с възложител Неджмин Хабиб Камбер,
Прочетете повече

  19 Юли 2018
Решение № ХА-49 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на жилищни сгради в ПИ №40909.8.28 по КК на град Кърджали, община Кърджали", с възложители Петя Назърова-Черешева, Даниела Назърова-Кузманова, Радка Карагьозова, Димо Карагьозов,
Прочетете повече

  02 Юли 2018
Решение № ХА-47 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали", с възложител "ФЕНИКС-Т" ЕООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  05 Юни 2018
Решение № ХА-37 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали", с възложител "МЗ ИНВЕСТ" ООД, гр.София
Прочетете повече

  28 Май 2018
Решение № ХА-36 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" в гр.Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2018
Решение № ХА-18-ОС/2018г. за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони на Директора на РИОСВ-Хасково за Горскостопански план /ГСП/ и План за защита от пожари /ПЗП/ на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Кърджали.
Прочетете повече

  14 Май 2018
Решение № ХА-24 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в поземлен имот с идентификатор 40909.122.173 и съоръжение за отвеждане на атмосферни повърхностни води в
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-27 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга", в имот с №000143, в землището на с.Кьосево, община Кърджали, с възложител Гюлхан Исмаил
Прочетете повече

  11 Май 2018
Решение № ХА-25 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Жилищен комплекс с магазини и гаражи "ПАНОРАМА ПАРК", в поземлен имот с идентификатор 40909.117.111 в гр.Кърджали, с възложител "ПАНОРАМА ПАРК" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  11 Април 2018
Решение № ХА-14 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Обособяване на цех за преработка на пластмаса" с възложител "ИНПЛАСТ" ООД
Прочетете повече

  05 Април 2018
Решение № ХА-12 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Рибовъден обект "АСТАКУС" за интензивно отглеждане на езерен рак в Изравнител ПС "Прилепци - 1", разположен в имот № 753, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището
Прочетете повече

  19 Февруари 2018
Решение № ХА-1 ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ОУП на град Кърджали, за поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по кадастралната карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от о.т. 2018 до о.т. 2015, между кв.242 и кв.237 по ПУП на кв."Студен кладенец", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2018
Решение № ХА-5 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Изграждане на малък семеен хотел до 40 места и къщи за гости в обособени самостоятелни 15 парцела", в поземлен имот №000200 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали, с възложител Себахтин Махмуд Мустафа.
Прочетете повече

  21 Декември 2017
Решение № ХА-109 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на шест индивидуални жилищни сгради, в поземлени имоти №№ 000005 и 000130 в землището на с.Главатарци, община Кърджали", с възложител Николай Петков Георгиев, гр.Кърджали
Прочетете повече

  20 Декември 2017
Решение № ХА-107 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автосервиз, автоморга и склад в имот с идентификатор 40909.12.76, местност "КОДЖА КЪР" по кадастралната карта на гр.Кърджали", с възложител "КОЛЕКТИВ - 2004" ООД, с.Резбарци, община Кърджали
Прочетете повече

  04 Октомври 2017
Решение № ХА-85 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Създаване на трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, закупуване на овощарска техника и ремонт на административно -битова сграда, в имот с №№ 014069, 010086, 010130, 010131, 010065 и 010055 в землището на с.Бяла поляна,
Прочетете повече

  11 Септември 2017
Решение № ХА-72 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в ПИ № 40909.117.63, УПИ VII, кв.153 по плана на гр.Кърджали", с възложител "Лукойл България" ЕООД, гр. София
Прочетете повече

  09 Август 2017
Решение № ХА-69 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга" в част от имот с идентификатор 40909.126.125 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАРДО ПАРТС" ЕООД, гр. Кърджали
Прочетете повече

  05 Юли 2017
Решение № ХА-60 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на 16 броя индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.542 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД, гр. София
Прочетете повече

  22 Юни 2017
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект: "Стопански двор за отглеждане на ЕПЖ" в имот № 030092 в землището на с.Широко поле, община Кърджали", е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.
Прочетете повече

  05 Април 2017
Решение № ХА-34-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Цех за производство на PVC маркуч и изкупуване на PVC отпадък, в имот 40909.126.9 по КК на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  25 Март 2015
Решение № ХА-19ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, с възложител Тунджай Мехмед Раиф.
Прочетете повече

  13 Март 2015
Решение № ХА-16ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 50 крави, кланица и обслужваща сграда" в имот с № 013073 в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Ферхад Сеидахмед Салим.
Прочетете повече

  13 Март 2015
Решение № ХА-17ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 30 крави" в имот с №033021 в землището на с. Долна крепост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Аднан Айдън Джафер.
Прочетете повече

  11 Март 2015
Решение №ХА-15-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на животни - кравеферма до 50 броя животни", в имот с №012043, землище на с. Бяла Поляна, общ. Кърджали, с възложител Мелят Мехмедин Али.
Прочетете повече

  09 Март 2015
Решение №ХА-13-ПР/2015г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на сгради за производствена дейност, производство на матрици за части на автомобили" в ПИ №022063 и ПИ № 022064, в землище на село Пепелище, общ. Кърджали, с възложител "К-КЪРДЖЪ" ЕООД.
Прочетете повече

  12 Януари 2015
РЕШЕНИЕ № ХА-1- ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", обл.Кърджали, с възложител "Есетра" ЕООД, гр.
Прочетете повече

  21 Ноември 2014
РЕШЕНИЕ № ХА-58 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище "Ралица", разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, обл. Кърджали", с възложител "Евробент" ЕООД, гр. София.
Прочетете повече

  10 Февруари 2014
РЕШЕНИЕ № ХА-7 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с авточасти" в община Кърджали, с възложител ТРИ ГРУП - 2013
Прочетете повече

  22 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-30 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Сватбен салон с кухненски бокс, в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Възложител: "Балканстрой инженеринг" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-26 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Смяна на предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция в имот с идентификатор 40909.12.117 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона-Юг". Възложител: "ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Ботевград
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-18ПР/2013г. на инвестиционно предложение "Изграждане на едроплощен хипермаркет "Кауфланд", с паркинг, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура", в поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 по КККР на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-16ПР/2013г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и други вторични
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
Решение №ХА-9ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на двадесет жилищни сгради в имот с №40909.19.266 и имот с №40909.19.267, местност "Плачи мост"."
Прочетете повече

  08 Ноември 2012
РЕШЕНИЕ №ХА-71 ПР/2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автоморга, в поземлен имот №000143, в местността "Коджа тале", в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали