Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване

Заявления за издаване на Разрешително за водоползване


  09 Април 2021
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, с цел - "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", подобект: Пресичане на газопровод км 65,44 - км 65,55 с река Перперек, в имот с идентификатор 69852.28.24, в
Прочетете повече

  05 Август 2019
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект –язовир в имот с идентификатор 87672.33.7 (000059-стар номер), в землището на с.Ястреб, община Кърджали, с цел – „Аквакултури и свързаните с тях дейности”
Прочетете повече

  17 Май 2019
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Перперек, с цел – „Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” /обект: Ремонт на мост при км 14+247 на републикански път ІІІ-507 „Кърджали-Мост-Манастир”/, в землището на с.Чифлик, община Кърджали, област
Прочетете повече

  19 Октомври 2017
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере, с цел: «Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект» - ремонт на мостово съоръжение /водосток/ при км 13+337 на път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир”, в землището на с.Чифлик, община Кърджали, област
Прочетете повече

  30 Август 2017
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз."Кърджали" за плаващо съоръжение: понтонен пристан за акостиране на лодки и водни колела, по заявление на "Джебел - 96" ООД, гр.Джебел.
Прочетете повече

  14 Март 2014
Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Студен Кладенец, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Прочетете повече

  03 Септември 2013
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на обект: "ЗАВОД ЗА БЕНТОНИТ", в имот с идентификатор 40909.23.91, в землището на гр.Кърджали, цел на заявеното водовземане: за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
Прочетете повече

  05 Юли 2013
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел изграждане на плаващо съоръжение.
Прочетете повече

  20 Декември 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с № 000166 и 000169, находящ се в землище с. Рудина с ЕКАТТЕ: 63170, Община Кърджали, с цел напояване
Прочетете повече

  18 Август 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000011, в землището на с. Мъдрец с ЕКАТТЕ: 49 521, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство
Прочетете повече

  18 Август 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за издаване на разрешително за ползване на воден обект- микроязовир с пл. сн. № 000433, в землището на с. Бели пласт с ЕКАТТЕ: 03 499, Община Кърджали, Област Кърджали с цел рибовъдство
Прочетете повече

  14 Юни 2011
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, в землището на с. Жинзифово с EKATTE:29407, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство
Прочетете повече

  09 Юни 2011
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000133, №000818 и №000027, в землищата на с.Невестино с EKATTE:35136, с.Рани лист с EKATTE:62195 и с.Иванци с EKATTE:32161, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел рибовъдство
Прочетете повече

  05 Май 2011
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №000014 в землище с. Миладиново с ЕКАТТЕ-48074 и №000174 в землище с.Рудина, с ЕКАТТЕ-63170, с цел рибовъдство.
Прочетете повече

  02 Септември 2009
Заявление за изменение на Разрешително за водоползване от повърхностен воден обект - язовир "Боровица", с цел на ползването питейно-битово водоснабдяване на гр.Кърджали, гр.Момчилград и населените места на общините Кърджали, Момчилград и Черноочене
Прочетете повече

  22 Юни 2009
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Кърджали, в местността "Тополчане", в землището на с.Каменарци, с ЕКАТТЕ 35732, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности
Прочетете повече

  21 Май 2009
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, разширение на садковата база в зона за аквакултури
Прочетете повече

  21 Май 2009
СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешителното за ползване на акватория от воден обект язовир "Кърджали", публична държавна собственост в землището на с. Главатарци, с ЕКАТТЕ 15000, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, изграждане на садковата база
Прочетете повече

  23 Април 2009
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект: - река Циганско дере, в землището на гр.Кърджали, ЕКАТТЕ 90909, с цел на ползването - корекция с дължина 1 181 км.
Прочетете повече

  01 Април 2009
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект р. Боровица, ляв приток на р. Арда с цел възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, в землището на с. Ненково, община Кърджали
Прочетете повече

  20 Януари 2009
Обява: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Върбица, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на инертни материали от речното легло.
Прочетете повече

  21 Юли 2008
Съобщение за открита процедура за изменение на Разрешително № 003389/13.09.2004г. за риборазвъждане в садки и стопански риболов за намаляване предоставената за ползване площ от 2000 дка на 500 дка - яз."Студен кладенец", в землището на с.Калоянци, ЕКАТТЕ 35540, община Кърджали
Прочетете повече

  29 Февруари 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел довършване корекцията на реката.
Прочетете повече

  25 Януари 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Кърджали, кораб - ресторант "Емона"
Прочетете повече

  17 Декември 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир Глухар, в имот №016008, ЕКАТТЕ 15216, в землището на с.Глухар, община Кърджали. Заявлението е подадено от Ерджан Исмет Емин, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  24 Октомври 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз."Студен кладенец", в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения. Заявлението е подадено от "Туфи Строй" ООД, гр.Кърджали.
Прочетете повече

  17 Август 2007
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Висока поляна, в имот №000001, ЕКАТТЕ 11243, в землището на с.Висока поляна, община Кърджали, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  25 Юли 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 012046, ЕКАТТЕ 29407, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  25 Юли 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир в имот № 011037, в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  01 Юни 2007
Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир, в имоти №№ 000271, 000228 и 000036, съответно в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска и с.Божак, община Кърджали. Заявлението е подадено от сдружение "Ловно-рибарско дружество" - гр. Кърджали
Прочетете повече

  26 Март 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – река Арда в регулационните граници на град Кърджали, с цел почистване на речното легло.
Прочетете повече

  22 Ноември 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир - имот с пл. № 000011, в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, с цел риборазвъждане
Прочетете повече

  05 Септември 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №000080, в землището на с.Бели пласт, община Кърджали, с цел риборазвъждане
Прочетете повече

  16 Август 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот № 000494 в землището на с.Рани лист, община Кърджали, с цел риборазвъждане
Прочетете повече

  16 Август 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, имот №016008, ЕКНМ 15216 в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел риборазвъждане
Прочетете повече

  30 Юни 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000166, в землището на с.Рудина
Прочетете повече

  30 Юни 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир “Рудина”, с кад.№ 000096, в землището на с.Рудина
Прочетете повече

  30 Юни 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - “микроязовир - имоти с пл. № 012045, № 000045, № 000146”, в землище на с.Бойно, с.Каменарци, с.Кокошане
Прочетете повече

  30 Юни 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир, в имот № 018008, в землището на с.Глухар
Прочетете повече

  30 Юни 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир, в имот №000174, в землището на с.Рудина и имот № 000014, в землището на с.Миладиново
Прочетете повече

  • 1


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign