Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за водоползване

Разрешителни за водоползване


  24 Юли 2020
Разрешително № 31591372/21.07.2020г. на Директора на БДИБР за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/, по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, с разрешена цел - "водоснабдяване за други цели"
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
Решение №246 от 15.11.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №02480010/23.05.2008г. за ползване на повърхностен воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за отдих и воден спорт с увеселително заведение, кораб-ресторант "Емона" , собственост на ЕТ"Хера-М-Никола Шопов", гр.Кърджали
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
Решение №247 от 15.11.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №02480003/24.09.2007г. за ползване на повърхностен воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Моби Дик", собственост на ЕТ"ангел Авренлиев", гр.Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2019
Решение №215 от 23.10.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №02470020/28.05.2014г. за ползване на воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за плаващо съоръжение в язовира - плаваща база "Арабела", собственност на "Мишел-57-Царя" ЕООД
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Разрешително № 32460200/09.09.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек до вливането й в язовир Студен кладенец, Воден обект - язовир в имот с идентификатор 87672.33.7 /000059-стар номер/, в землището на с.Ястреб, община Кърджали, с цел - "Аквакултури и свързаните с тях дейности"
Прочетете повече

  17 Юни 2019
Разрешително № 32170671/06.06.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек /преди вливането и от север в язовир Студен кладенец/, с цел - "Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" /обект: Ремонт на мост при км 14+247 на републикански път III-507 "Кърджали - Мост -Манастир/, в землището на с.Чифлик, община
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Разрешително № 32170670/23.05.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Буюк дере, с цел - "Реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" /обект: Ремонт на мост при км 7+926 на Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир"/, в землището на с.Широко поле и с.Скалище, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  29 Март 2019
Решение № РР-3488/15.03.2019г. на Директора на БДИБР за отказ за изменение на разрешително № 0734/16.01.2002г. /№ 31420028 - нов номер/, издадено от МОСВ, последно продължено и изменено с Решение № 1499/17.05.2012г., издадено от Директора на БДИБР, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Звиница, в землището на с.Звиница, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  27 Март 2019
Разрешително № 31591240/07.03.2019г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с разрешена цел - "водоснабдяване за други цели". Титуляр на разрешителното: Община Кърджали
Прочетете повече

  16 Май 2018
Разрешително № 32170633/24.04.2018г. за ползване на повърхностен воден обект - безименно дере /ляв приток на река Перперек/, с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - реконструкция на мост при км 15+835 на Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир", в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, ЕКАТТЕ 49521
Прочетете повече

  08 Май 2018
Решение №52 от 20.04.2018г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 02460006/21.01.2008г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Кърджали", с цел "аквакултури и свързаните с тях дейности".
Прочетете повече

  23 Ноември 2017
Разрешително № 02470024/14.11.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - Язовир "Кърджали", с цел на ползването - "Изграждане на плаващо съоръжение", в землището на с. Главатарци, община Кърджали, ЕКАТТЕ 15000
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Разрешително № 32170619/03.11.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере /приток на река Перперек/, с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - ремонт на мостово съоръжение /водосток/ при км 13+337 на път III-507 "Кърджали-Мост-Манастир", в землището на с. Чифлик, община Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2017
Разрешително № 32460180/20.01.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир Звиница, ПИ № 000003 в землището на с. Звиница, общ. Кърджали, с цел "аквакултури и свързаните с тях дейности".
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170501/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170502/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170503/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  20 Февруари 2015
Решение№25/13.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за изменение и продължаване срока на Разрешително №003389/13.09.2004 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Студен кладенец" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на ЕТ "Александър Кафалов - Алекс".
Прочетете повече

  02 Февруари 2015
Разрешително № 32170491/19.01.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, в землището на с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  17 Януари 2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Кърджали" от язовир Кърджали.
Прочетете повече

  30 Май 2012
Решение № 1499/17.05.2012 г. на Директора на БДУВИБР- Пловдив, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- яз. "Звиница"
Прочетете повече

  30 Май 2012
Разрешително № 33710088/17.05.2012 г., за ползване на воден обект- дере, в землището на с. Зелениково, за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив
Прочетете повече

  29 Май 2012
Разрешително № 33740118/15.05.2012 г., за ползване на воден обект- облицовано дере, поречие- р. Арда, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в експлоатация:
Прочетете повече

  16 Март 2012
Решение № 69/09.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 003918/25.10.2006 г., за охлаждане и други цели, с титуляр "Пневматика- Серта" АД
Прочетете повече

  09 Февруари 2012
Разрешително № 6/01.02.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000166 и 000169, с цел напояване на Сдружение за напояване "Рудина", издадено от Кмета на Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Декември 2011
Разрешително № 31530224/21.11.2011г. за водовземане от подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се в имот 025033, землище на с. Мост, община Кърджали, издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив
Прочетете повече

  07 Декември 2011
Решение №357/23.11.2011г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №003806/27.01.2006г.
Прочетете повече

  04 Ноември 2011
Решение № 324/ 28.10.2011г. на Министъра на околната среда и водите за изменение на Разрешително № 02460006/21.01.2008г., за ползване на повърхностен воден обект- акватория на яз. "Кърджали", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на "АКВАМАШ" ЕООД
Прочетете повече

  14 Октомври 2011
Разрешително №4/10.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000011, с цел рибовъдство на ЕТ"КЪНАЛЪ- ЮСЕИН ЕМИН", издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Октомври 2011
Разрешително №5/07.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000433, с цел рибовъдство на "ОКСИД- СПОРТ" ЕООД, издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Септември 2011
Решение № 275/08.09.2011г., за прекратяване действието на Разрешително за ползване на воден обект № 02480009/23.05.2008г. от яз."Кърджали", с цел отдих и воден спорт, с титуляр "АКВАСПОРТ" ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите
Прочетете повече

  24 Август 2011
Решение № 252/ 17.08.2011 година, за отнемане на Разрешително за ползване на воден обект № 02450003/ 10.12.2007 година от яз. "Студен кладенец" за изземване на наносни отложения, с титуляр "ТУФИ СТРОЙ" ООД, издадено от Министъра на околната среда и водите
Прочетете повече

  18 Август 2011
Разрешително №2/01.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№№ 000133, 000818, 000027, с цел рибовъдство и риболовен туризъм на "МОНСТЕРЛЕЙК- БГ" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Август 2011
Разрешително №3/03.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, с цел рибовъдство на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ КЪРДЖАЛИ", издадено от Кмета на Община Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2011
Разрешително №1/01.07.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000014, 000174, с цел рибовъдство на "Рема- 02" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали
Прочетете повече

  26 Май 2011
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- акватория от яз."Кърджали" № 02460048/28.04.2011г. с цел аквакултури и свързаните с тях дейности "ЕСЕТРА"ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите
Прочетете повече

  19 Април 2011
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз."Кърджали" № 01430024/30.03.2011г. за промишлено водоснабдяване на "ОЦК"АД, издадено от Министъра на околната среда и водите
Прочетете повече

  25 Март 2011
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности.
Прочетете повече

  28 Февруари 2011
Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Кърджали на "ОЦК"АД за промишлено водоснабдяване
Прочетете повече

  27 Януари 2011
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дайности
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - акватория на язовир "Кърджали" №02460046 от 03.11.2010 година
Прочетете повече

  31 Август 2010
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали
Прочетете повече

  20 Януари 2010
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности.
Прочетете повече

  11 Август 2009
Разрешително 02460039 за ползване на воден обект на титуляр - язовир "Кърджали", в землището на с. Главатарци, община Кърджали с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквабелуга", ЕКАТТЕ 15000
Прочетете повече

  22 Май 2009
Разрешително 32170165 за ползване на повърхностен воден обект - р. Циганско дере (приток на р. Арда) с цел на ползването - защита от вредното въздействие на водите- възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, ЕКАТТЕ 90909
Прочетете повече

  22 Май 2009
РЕШЕНИЕ за изменение на разрешително (№02460006/21.01.2008 г.) за ползване на 30 дка площ, от акваторията на язовир "Кърджали", публична държавна собственост, в землището на с. Главатарци, община Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквамаш"
Прочетете повече

  15 Май 2009
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32170153 - р. Боровица (ляв приток на р. Арда), на територията на с. Ненково, община Кърджали, ЕКАТТЕ 51442, с цел на ползване - защита от вредното въздействие на водите - възстановяване и укрепване на десен бряг на реката
Прочетете повече

  30 Април 2009
Разрешително 32170052 за ползване на воден обект - коритото на река Арда от ЖП моста срещу течението до вливане на Циганско дере, с цел на ползването - довършване корекцията на р. Арда в района на гр.Кърджали - укрепване бреговете в средния участък на реката с изграждане на долен яз, ЕКАТТЕ 40909
Прочетете повече

  30 Април 2009
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32190003 - р. Арда, на територията на Кърджали, ЕКАТТЕ 40909, с цел на ползване - почистване речното легло с цел възстановяване нормалната му проводимост - II етап
Прочетете повече

  21 Юли 2008
Решение №122/07.07.2008г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №1124/13.08.2002г. от яз."Студен кладенец" за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Студен кладенец" на НЕК ЕАД - Клон "ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ", гр.Пловдив
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign