Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за водоползване

Разрешителни за водоползване


  19 Април 2024
Разрешително № 31510721/16.04.2024г., издадено от Директора на БДИБР за водовземане от подземни води, чрез два тръбни кладенеца ТК1 Бащино и ТК2 Бащино, разположени на територията на ПИ с идентификатор 03006.34.9, по ККР на с. Бащино, община Кърджали, с разрешена цел - "обществено питейно-битово водоснабдяване".
Прочетете повече

  19 Април 2024
Разрешително № 31510720/16.04.2024г., издадено от Директора на БДИБР за водовземане от подземни води, чрез два тръбни кладенеца ТК1 Звиница и ТК2 Звиница, разположени на територията на ПИ с идентификатор 30524.24.49, местност "Ченгел дере", по КККР на с. Звиница, община Кърджали, с разрешена цел - "обществено питейно-битово водоснабдяване".
Прочетете повече

  20 Октомври 2023
Разрешително № 02470028/18.10.2023г. на министъра на околната среда и водите за ползване на повърхностен воден обект - яз. "Студен кладенец" с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нова входна шахта на дюкер, преминаващ под язовир "Студен кладенец" и за защита от вредното
Прочетете повече

  07 Август 2023
Решение №157/03.08.2023 г., на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №003918/25.10.2006 г. за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Кърджали", с цел на водовземане: "охлаждане и други цели".
Прочетете повече

  29 Декември 2022
Разрешително № 01430053/23.12.2022г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Студен кладенец", с цел на водовземането: промишлено водоснабдяване /промиване на наносни отложения, посредством трошачно-миячна сортировъчна инсталация, с титуляр "ОСМ ОМЕГА" ЕООД
Прочетете повече

  16 Декември 2022
Разрешително № 02470027/14.12.2022г. на министъра на околната среда и водите за ползване на повърхностен воден обект - яз."Кърджали", с цел изграждане на съоръжение - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект язовир "Кърджали" /магистрален водопровод с диаметър DN600/, на ВиК Кърджали ООД
Прочетете повече

  09 Декември 2022
Разрешително № 32170798/07.12.2022г. издадено от Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - Дере 2, Дере 3 и Дере 4, представляващи ПИ с идентификатор 40909.14.137 и ПИ с идентификатор 40909.13.66 с начин на трайно ползване - "дере", общинска частна собственост, с цел на ползването - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна
Прочетете повече

  24 Октомври 2022
Решение № 178/18.10.2022г., издадено от министъра на околната среда и водите, с което е прекратено действието на Разрешително № 02460051/15.01.2013г. , издадено от заместник-министъра на околната среда и водите на "ЕСЕТРА - КОМЕРС" ЕООД и Разрешително № 02460022/11.12.2015г., изменено с Решение № 47/04.04.2018г., издадено от министъра на околната среда и водите на "ФАНИ АКВА" ЕООД.
Прочетете повече

  05 Юли 2022
Разрешително № 32170780/30.06.2022г. издадено от Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 39342.26.2 с начин на трайно ползване – „водно течение река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крайно село, Община Кърджали, Област Кърджали и ПИ с идентификатор 40909.27.30 с начин на трайно
Прочетете повече

  05 Юли 2022
Разрешително № 02460073/30.06.2022г. на министъра на околната среда и водите за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Прочетете повече

  15 Юни 2022
Решение № 90/13.06.2022г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително № 003806/27.01.2006г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир "Кърджали", с цел на водовземане - промишлено водоснабдяване.
Прочетете повече

  15 Юни 2022
Разрешително № 01430052/13.06.2022г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Кърджали", с цел промишлено водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и пожарогасене.
Прочетете повече

  04 Май 2022
Решение № 62/28.04.2022г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №0250/28.04.2001г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир "Кърджали", с цел на водовземане - промишлено водоснабдяване.
Прочетете повече

  26 Януари 2022
Разрешително № 32460207/21.01.2022г. издадено от Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - язовир Звиница, представляващ ПИ с идентификатор 30524.11.11 с начин на трайно ползване - "язовир", държавна частна собственост, с цел на ползването - "аквакултури и свързаните с тях дейности", находящ се в землището на село Звиница, община Кърджали
Прочетете повече

  01 Октомври 2021
Разрешително № 01490022/21.09.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец", с цел на водовземането: водоснабдяване за други цели и цел на ползването: изграждане на съоръжение - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект язовир "Студен кладенец" /газопровод "Гърция - България" с диаметър DN800/.
Прочетете повече

  10 Август 2021
Решение № 176/05.08.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите, с което е постановен отказ за продължаване срока на действие на разрешително №02460048/28.04.2011г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Кърджали", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Титуляр на заявлението - "ЕСЕТРА" ЕООД
Прочетете повече

  05 Август 2021
Разрешително № 31510665/03.08.2021г. на Директора на БДИБР за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - съществуващ дренаж, заустен в шахтово-тръбен кладенец (ШТК-Мургово) на ВС "Мургово", разположени на територията на ПИ с идентификатор 49343.12.71, местност "Община - остатък", по КККР на с. Мургово, община Кърджали, с разрешена цел на водовземането - обществено
Прочетете повече

  28 Юни 2021
Решение № 139/25.06.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите, с което е постановен отказ за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №003389/13.09.2004г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Титуляр на заявлението - ЕТ"Александър Кафалов - АЛЕКС"
Прочетете повече

  16 Юни 2021
Разрешително № 32170748/14.06.2021г. издадено от Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Бюйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492, с цел - "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна
Прочетете повече

  11 Юни 2021
Решение № 97/09.06.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително № 0115/11.12.2000г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир "Кърджали", с цел на водовземане - промишлено водоснабдяване и охлаждане.
Прочетете повече

  10 Май 2021
Разрешително № 32170736/29.04.2021г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, с цел - "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект". Подобект: Пресичане на газопровод км 65,44 - км 65,55 с река Перперек, в имот с идентификатор 69852.28.24, в землището на с.Стремци, община
Прочетете повече

  16 Април 2021
Решение № 65/15.04.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите за отказ за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 02460046/03.11.2010г. на министъра на околната среда и водите за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, изменено с Решение № 54/15.04.2014г. на министъра на околната среда и водите, с титуляр
Прочетете повече

  02 Април 2021
Решение № РР - 4208/31.03.2021г. за отказ за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - Река Върбица, с цел на водовземането - "промишлено водоснабдяване" на обект ТМСИ, находящ се в землището на село Глухар, Община Кърджали, Област Кърджали, издадено от Директора на БД ИБР
Прочетете повече

  15 Март 2021
Решение № 41/10.03.2021г. на заместник-министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително № 0071/10.11.2000г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир "Кърджали", с цел на водовземане - промишлено водоснабдяване.
Прочетете повече

  19 Декември 2020
Разрешително № 02450015/15.12.2020г. на заместник-министъра на околната среда и водите за ползване на воден обект - язовир "Студен кладенец" с цел изземване на наносни отложения, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с титуляр "ОСМ - ОМЕГА" ЕООД
Прочетете повече

  24 Август 2020
Решение№149/18.08.2020 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №003538/18.03.2005г. на Министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир "Боровица", с цел на водовземане - питейно-битово водоснабдяване.
Прочетете повече

  24 Юли 2020
Разрешително № 31591372/21.07.2020г. на Директора на БДИБР за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/, по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, с разрешена цел - "водоснабдяване за други цели"
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
Решение №247 от 15.11.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №02480003/24.09.2007г. за ползване на повърхностен воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Моби Дик", собственост на ЕТ"ангел Авренлиев", гр.Кърджали
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
Решение №246 от 15.11.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително №02480010/23.05.2008г. за ползване на повърхностен воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за отдих и воден спорт с увеселително заведение, кораб-ресторант "Емона" , собственост на ЕТ"Хера-М-Никола Шопов", гр.Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2019
Решение №215 от 23.10.2019г. на министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №02470020/28.05.2014г. за ползване на воден обект - акваторията на язовир "Кърджали" за плаващо съоръжение в язовира - плаваща база "Арабела", собственност на "Мишел-57-Царя" ЕООД
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Разрешително № 32460200/09.09.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек до вливането й в язовир Студен кладенец, Воден обект - язовир в имот с идентификатор 87672.33.7 /000059-стар номер/, в землището на с.Ястреб, община Кърджали, с цел - "Аквакултури и свързаните с тях дейности"
Прочетете повече

  17 Юни 2019
Разрешително № 32170671/06.06.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек /преди вливането и от север в язовир Студен кладенец/, с цел - "Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" /обект: Ремонт на мост при км 14+247 на републикански път III-507 "Кърджали - Мост -Манастир/, в землището на с.Чифлик, община
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Разрешително № 32170670/23.05.2019г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - река Буюк дере, с цел - "Реконструкция на съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" /обект: Ремонт на мост при км 7+926 на Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир"/, в землището на с.Широко поле и с.Скалище, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  29 Март 2019
Решение № РР-3488/15.03.2019г. на Директора на БДИБР за отказ за изменение на разрешително № 0734/16.01.2002г. /№ 31420028 - нов номер/, издадено от МОСВ, последно продължено и изменено с Решение № 1499/17.05.2012г., издадено от Директора на БДИБР, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Звиница, в землището на с.Звиница, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  27 Март 2019
Разрешително № 31591240/07.03.2019г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с разрешена цел - "водоснабдяване за други цели". Титуляр на разрешителното: Община Кърджали
Прочетете повече

  16 Май 2018
Разрешително № 32170633/24.04.2018г. за ползване на повърхностен воден обект - безименно дере /ляв приток на река Перперек/, с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - реконструкция на мост при км 15+835 на Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир", в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, ЕКАТТЕ 49521
Прочетете повече

  08 Май 2018
Решение №52 от 20.04.2018г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 02460006/21.01.2008г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Кърджали", с цел "аквакултури и свързаните с тях дейности".
Прочетете повече

  23 Ноември 2017
Разрешително № 02470024/14.11.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - Язовир "Кърджали", с цел на ползването - "Изграждане на плаващо съоръжение", в землището на с. Главатарци, община Кърджали, ЕКАТТЕ 15000
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Разрешително № 32170619/03.11.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере /приток на река Перперек/, с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - ремонт на мостово съоръжение /водосток/ при км 13+337 на път III-507 "Кърджали-Мост-Манастир", в землището на с. Чифлик, община Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2017
Разрешително № 32460180/20.01.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир Звиница, ПИ № 000003 в землището на с. Звиница, общ. Кърджали, с цел "аквакултури и свързаните с тях дейности".
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170503/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170502/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  16 Март 2015
Разрешително № 32170501/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг).
Прочетете повече

  20 Февруари 2015
Решение№25/13.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за изменение и продължаване срока на Разрешително №003389/13.09.2004 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Студен кладенец" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на ЕТ "Александър Кафалов - Алекс".
Прочетете повече

  02 Февруари 2015
Разрешително № 32170491/19.01.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, в землището на с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  17 Януари 2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Кърджали" от язовир Кърджали.
Прочетете повече

  30 Май 2012
Разрешително № 33710088/17.05.2012 г., за ползване на воден обект- дере, в землището на с. Зелениково, за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив
Прочетете повече

  30 Май 2012
Решение № 1499/17.05.2012 г. на Директора на БДУВИБР- Пловдив, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- яз. "Звиница"
Прочетете повече

  29 Май 2012
Разрешително № 33740118/15.05.2012 г., за ползване на воден обект- облицовано дере, поречие- р. Арда, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в експлоатация:
Прочетете повече

  16 Март 2012
Решение № 69/09.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 003918/25.10.2006 г., за охлаждане и други цели, с титуляр "Пневматика- Серта" АД
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign