Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води


  02 Февруари 2024
Разрешително №33150030/26.01.2024г. за ползване на повърхностен воден обект - река Акдере, представляваща ПИ с идентификатор 55840.22.34 с начин на трайно ползване - "дере", общинска частна собственост, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR400R074 - "Река Върбица и притоците от град Златоград до устие" за заустване на смесен поток битово-фекални, производствени температурно
Прочетете повече

  19 Октомври 2023
Решение № 211/17.10.2023г. на министъра на околната среда и водите за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително №03410017/19.08.2013г. за ползване на повърхностен воден обект - яз. "Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект - фабрика "Бентонит" на "Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  03 Януари 2023
Съобщение за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително № 03410017/19.08.2016г., за ползване на яз.“Студен кладенец“, с цел заустване на отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект – фабрика «Бентонит» на «Имерис Минералс България» АД, гр.Кърджали, издадено от Министъра на околната среда и водите. В 14-дневен срок от обявяването могат
Прочетете повече

  05 Декември 2022
Разрешително № 33740267/02.12.2022г., за ползване на повърхностен воден обект - дере, представляващо ПИ с идентификатор 27512.12.130 с начин на трайно ползване - "дере", общинска частна собственост, поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR500R020 - Река Арда между язовир Кърждали и язовир Студен кладенец" за заустване на смесен поток пречистени технологични отпадъчни води от промивка
Прочетете повече

  02 Април 2021
Решение № РР - 4209/31.03.2021г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, попадащ в повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 - Река Върбица и притоците от град Златоград до устие", за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект, находящ се в землището на село Глухар, Община Кърджали, Област Кърджали, издадено от
Прочетете повече

  16 Август 2018
Разрешително № 33730015/06.08.2018 г., за ползване на воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 40909.122.39, поречие на р.Арда, с цел заустване на дъждовни отпадъчни води след два броя сепаратори за нефтопродукти за проектиране на обект "Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси", издадено от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив, с възложител "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР
Прочетете повече

  29 Юни 2017
Разрешително № 1/29.06.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - дере за отводняване на свлачището и отвеждане на водите в дере в западната част на с. Сипей, община Кърджали.
Прочетете повече

  10 Февруари 2015
Разрешително № 33710100/19.01.2015 г., за ползване на воден обект - дере, поречие - р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект"Жилищни сгради за сезонно ползване, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив, с възложител "СТЕЛМ" ЕООД.
Прочетете повече

  10 Май 2014
Изменение на разрешително з№33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, общ. Кърджали, обл. Кърджали"
Прочетете повече

  14 Март 2014
Разрешително № 33740155/27.02.2014 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за проектиране на обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив
Прочетете повече

  23 Юли 2013
Решение № РР - 1742/ 08.07.2013г. за изменение на разрешително № 33720002/04.04.2007г., продължено с решение № РР - 1097/19.01.2011г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, вливащо се в р.Бяла вода, поречие на р.Арда, за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", находяща се в с.Пепелище, община Кърджали на "ТЕКЛАС
Прочетете повече

  09 Юли 2012
Разрешително № 33740125/22.06.2012 г., за ползване на воден обект- дере, поречие- р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив
Прочетете повече

  14 Декември 2011
Разрешително № 33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект- дере, ляв приток на яз. "Кърджали", поречие- река Арда, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив
Прочетете повече

  28 Октомври 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура за ползване на воден обект- Дере, ляв приток на яз."Кърджали", с цел заустване на отпадъчни води от обект в проект: "Хотелски комплекс и вилно селище, село Пеньово, местност "Чардаклъ", община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2011
Продължаване срока на дейстние на Разрешително за ползване на воден обект - повърхностни води за заустване на отпадъчни води №33720002 от 04.04. 2007 година
Прочетете повече

  25 Февруари 2010
Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в землището на с. Седловина и с. Доброволец
Прочетете повече

  25 Февруари 2010
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
Прочетете повече

  30 Септември 2009
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир "Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от градска канализационна система
Прочетете повече

  15 Май 2009
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: "Бентонит" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали, в повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец"
Прочетете повече

  09 Март 2009
Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води от съществуващ обект "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  29 Декември 2008
Решение № 520/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за зеолит "Бели пласт", село Бели пласт, община Кърджали" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  29 Декември 2008
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за бентонитови глини "Пропаст - Доброволец" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  17 Април 2007
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили" на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, в повърхностен воден обект - Дере, вливащо се в река Бяла вода.
Прочетете повече

  10 Май 2006
Разрешително №301351 за водоползване на обект - Сухо дере, дол "Седловина", поречие на р.Арда
Прочетете повече

  04 Май 2006
Разрешително №301341 за водоползване на обект - Сухо дере, приток на Дермен дере, поречие на р.Арда
Прочетете повече

  • 1


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign