Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  18 Август 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни-птици в поземлен имот с идентификатор №58997.21.4 на село Пъдарци, община Кърджали", с възложител Светла Романова Мартинова. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  12 Август 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство за инвестиционно предложение "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект ""Велц инсталация за
Прочетете повече

  30 Юли 2021
СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на ПУ-09-3/12.03.2021г. - Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около язовир Боровица за питейно-битово водоснабдяване на град Кърджали, град Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене, с оператор "ВиК" ООД Кърджали. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да
Прочетете повече

  30 Юни 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на кокошки-носачки", с възложител „Яйцепром“ АД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Юни 2021
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино", находище "Надежда" в с. Македонци и с. Воловарци"
Прочетете повече

  21 Май 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове, в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни,
Прочетете повече

  14 Май 2021
Провеждане на обществени обсъждания на инвестиционно предложение на "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД за обект: "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землищата на с.Македонци и с.Дънгово, общ.Кърджали, обл.Кърджали" на 15.06.2021г. от 14:00 часа в с.Македонци, площад на махала "Бряг" и на 16.06.2021г. от 14:00 часа в с.Воловарци, площад на махала "Дънгово". Писмени
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 75 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.51 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 74 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.49 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 73 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.50 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  16 Март 2021
Решение № 3/15.03.2021 г. за предоставяне на натрупани средства от отчисления за обезвреждане на отпадъци.
Прочетете повече

  05 Март 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92", с с възложител "Хармони 2012" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в
Прочетете повече

  05 Март 2021
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ - ИЗТОЧНИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Посочената информация е налична на: https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-divite-ptici-publikuvano-na-26-02-2021-g/ /МОСВ, тема "Природа", подтема "Обществени
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 49521.22.2 по КК на село Мъдрец, община Кърджали за жилищни нужди, изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец", с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок
Прочетете повече

  16 Февруари 2021
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Посочената информация е налична на: https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/ /МОСВ, тема "Природа", подтема "Обществени
Прочетете повече

  29 Януари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Бензиностанция, газостанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ с идентификатор 40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 Кърджали-Маказа", с възложител "Стил 96" ООД. Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  19 Януари 2021
Становище на възложителя "Теклас България" ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възражения в резултат на обществено обсъждане, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на Роботизирана инсталация за цинк-никелово покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, УПИ XXXIII,
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14
Прочетете повече

  05 Януари 2021
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на яз."Студен кладенец", с цел заустване на отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект ПСОВ - Кърджали на община Кърджали
Прочетете повече

  04 Декември 2020
На 11.01.2021г., от 17:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: "Изграждане на Роботизирана инсталация за цинк-никелово покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, в УПИ XXXIII, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали" с възложител Теклас
Прочетете повече

  19 Ноември 2020
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЯЙЦЕПРОМ” АД, гр. Кърджали за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, с. Глухар“,
Прочетете повече

  16 Ноември 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличение на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80000 на 100000 т. руда/годишно и на краен продукт – сплав „Доре“ от 0,22 на 2,74 т/год.“ с възложител „Горубсо Кърджали”, АД . Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  04 Ноември 2020
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД
Прочетете повече

  27 Октомври 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти" с възложител "КОМАЗ-08" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  09 Октомври 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване общата площ за ползване на садкова база в с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с възложител "ЕСЕТРА" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Август 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с.Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр.Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените
Прочетете повече

  22 Юли 2020
Решение № ХА - 2 ЕО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.8 по КККР на гр.Кърджали, с възложители Богдан Димитров Желев, гр.Кърджали и Николай Велинов Митев, гр.Пловдив
Прочетете повече

  21 Юли 2020
Решение № ХА - 19 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за "Разширяване общата площ за ползване на садкова база в с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с
Прочетете повече

  20 Юли 2020
Решение № ХА - 17 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване процедурата по реда на глава шеста от ЗООС по внесени уведомления за "Укрепване на свлачища с рег.номер №16.27512-01 и №16.27512-02 при Гребна база с.Енчец, община Кърджали"
Прочетете повече

  20 Юли 2020
Решение № ХА - 16 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС по уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на начина на трайно ползване" за поземлен имот с идентификатор 66603.16.79 с.Сипей, община Кърджали", с възложител Кадир Ибрям Апти
Прочетете повече

  30 Юни 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на 10 /десет/ жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, „ПРОМИКС“ ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев. Документацията е на
Прочетете повече

  26 Юни 2020
На основание чл.148, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 85 от 26.06.2020г., приложение към което е решение по ОВОС на “ХАРМОНИ 2012” ЕООД
Прочетете повече

  15 Юни 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител ИК "Наталия" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2,
Прочетете повече

  15 Май 2020
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №56 от 14.05.2020г., приложение към което е решение по ОВОС на ЕТ “ШЕНЕЛ – ШАБАН ШАБАН” за обект:“Разширение на цех за за месопреработка към кланица в ПИ 58342.10.339 в землището на с. Прилепци, общ. Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в град Кърджали" с възложител "ГООК БОРЮ" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  09 Април 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Производство на бетонни смеси чрез рециклиране на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел“, с възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД.
Прочетете повече

  02 Март 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в гр.Кърджали", с възложител "КЕЙБЪЛБОРЮ" ООД, гр.Хасково. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет.
Прочетете повече

  12 Февруари 2020
Обявление на Разрешение 533 от 04.02.2020г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали, с титуляр на разрешението "Зео Рисорс" ООД
Прочетете повече

  27 Януари 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на на Община Кърджали за реализиране на обект:Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот 40909.109.328 по КК на гр. Кърджали, община Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет.
Прочетете повече

  20 Януари 2020
На основание чл. 122 „а”, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Регионален център за управление на отпадъците- Кърджали за ТБО, транспортирани от общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4. от Приложение № 4
Прочетете повече

  02 Януари 2020
Разрешение № 522/13.12.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  23 Декември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Шенел-Шабан Шабан за реализиране на обект: “Разширение на цех за месопреработка към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 58342.10.339 по КККР на с. Прилепци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Декември 2019
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 248 от 02.12.2019г. ., приложение към което е решение по ОВОС на “ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД за обект: ”ПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЧУШКИ В ПИ с идентификатор 30524.15.53 по КК на с. ЗВИНИЦА, общ. КЪРДЖАЛИ – част от комплексен проект за инвестиционна
Прочетете повече

  25 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Перперикона" ООД за реализиране на обект: “Млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КК на гр.Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  15 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив“. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  22 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ОСМ ОМЕГА“ ЕООД, гр. Кърджали за реализиране на обект: "Изземване на наносни отложения от опашката на яз. "Студен кладенец" при вливането на река Върбица" в землището на с. Глухар, община Кърджали
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД, с.Звиница, община Кърджали за реализиране на обект:„Преработвателно предприятие за чушки” в ПИ -65, с.Звиница, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  30 Август 2019
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за служебно изменение на разрешително № 31510614/12.09.2018г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект – „Крайпътен комплекс-бензиностанция и търговски обект”, в землището на с.Лозенградци, община Кирково, област Кърджали
Прочетете повече

  30 Август 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ХИДРОБЕТОН” ООД, с.Казичене за реализиране на обект: „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище „Габко” в землището на с.Скалище, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  09 Август 2019
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.) за екологичната оценка на “Общ устройствен план на община Кърджали”
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.