Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  29 Май 2024
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: "Планирана промяна в издадено комплексно разрешително №409-H0-И0-А1/2017г. на "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД, гр. Кърджали, свързана с "Увеличаване на краен продукт - сплав "Доре" от 0,22 т/год. на 2,74 т/год." с възложител "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД.
Прочетете повече

  26 Април 2024
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: "Площадка за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства в част от поземлен имот с идентификатор 65975.2.234, в местност "Екинлик" в землището на село Седловина, общ. Кърджали", с възложител "СЕЗИ-13" ЕООД.
Прочетете повече

  27 Март 2024
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Добив и първична преработка на подземни богатства - индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от находище "Хриси", разположено в землището на село Мост, общ. Кърджали" с възложител "Еко-Тех" ЕООД.
Прочетете повече

  21 Септември 2023
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Газификация на парокотелно посредством система за захранване с природен газ от "Многоелементни газови контейнери" за КПГ на обект "Млекопреработвателно предприятие" в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КККР на гр. Кърджали, с
Прочетете повече

  04 Септември 2023
На основание чл. 122а, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително за издаване на ново комплексно разрешително на "ЯЙЦЕПРОМ", АД гр. Кърджали, площадка с. Глухар за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки-носачки).
Прочетете повече

  13 Юли 2023
Информация за планираните мерки за безопастност и начините на действие в случай на авария на промишлената площадка на "Хармони 2012" ЕООД.
Прочетете повече

  11 Юли 2023
На основание чл. 122а. ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на "ЯЙЦЕПРОМ", АД гр. Кърджали, площадка с. Глухар за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки-носачки),
Прочетете повече

  13 Април 2023
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в УПИ XX-395, кв. 160, гр. Кърджали, общ. Кърджали, ПИ с идентификатор 40909.122.415", с възложител "Анмар" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община
Прочетете повече

  22 Февруари 2023
На основание чл. 122а, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително за издаване на ново комплексно разрешително на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД, гр. София за експлоатация на Велц инсталация, изпълняваща дейност, съгласно т.2.5 "а" от Приложение №4 към ЗООС - "Инсталации за производство на необработени метали, различни
Прочетете повече

  23 Декември 2022
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД, гр. София за експлоатация на Велц инсталация, изпълняваща дейност, съгласно т.2.5 "а" от Приложение №4 към ЗООС -
Прочетете повече

  09 Ноември 2022
Обява за открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал. 1 от ЗООС
Прочетете повече

  24 Октомври 2022
Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление от "ОСМ ОМЕГА" ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец", с цел на водовземането: промишлено водоснабдяване - водоснабдяване за трошачно-миячна сортировъчна инсталация. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се
Прочетете повече

  21 Септември 2022
СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на Заповед № РД-764/24.08.2022г. за определяне на Санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около язовир „Боровица“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на гр.Кърджали, гр.Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.
Прочетете повече

  12 Август 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на производствено-складова база за пластмасов инженеринг на полимерни смеси и композити в ПИ с № 40909.14.69 по КККР на град Кърджали", с възложител "Юротек БГ" ООД
Прочетете повече

  12 Август 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на производствено-складова база за пластмасов инженеринг на полимерни смеси и композити в ПИ с № 40909.14.69 по КККР на град Кърджали“, с възложител "Юротек БГ" ООД
Прочетете повече

  16 Юни 2022
СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на ПУ-09-31/23.12.2021г. - Проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около съществуващ дренаж и шахтово-тръбен кладенец на ВС "Мургово", за питейно-битово водоснабдяване на с.Мургово и Туристически център "Перперикон", с възложител "ВиК ООД - Кърджали. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да
Прочетете повече

  10 Юни 2022
Решение № ХА - 16 - ПР/2011г. на директора на РИОСВ - Хасково за съгласуване инвестиционно предложение: "Изграждане на нискоетажни жилищни сгради на площ 6,000 дка", с възложител Селяйтин Юмеров Бекиров е загубило правно действие.
Прочетете повече

  11 Май 2022
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр.Кърджали“,
Прочетете повече

  11 Април 2022
На основание чл.148, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №49 от 07.04.2022г., приложение към което е решение по ОВОС на “ХАРМОНИ 2012” ЕООД ЗА ОБЕКТ: „СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ НА „ОЦК” АД, гр.
Прочетете повече

  10 Март 2022
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121 по КККР на гр.Кърджали, с възложител "Феникс - Т" ЕООД. Документацията е на
Прочетете повече

  21 Февруари 2022
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Строителство на жилищни сгради в ПИ № 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали", с възложител Шенол Аптурахман Апти. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  07 Февруари 2022
На оснавание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Хайри Вели Азис, с. Резбарци, ул. "Хр. Ботев" №13, обявява на заинтересованите лица и общественост, че за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15268.13.496 в землище на с. Гняздово, местност "КАЗАЛДЖЪК", община Кърджали,
Прочетете повече

  21 Януари 2022
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел, в поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр.Кърджали, с възложител „Устра Бетон“ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  10 Декември 2021
Съобщение за провеждане на събитие за осведоменост по проект “Ефективност на водните ресурси и правилно използване в системите за доставка на питейна вода“Water Rescue, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 на 14.12.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Кърджали.
Прочетете повече

  01 Ноември 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в новообразуван поземлен имот № 40909.25.234, гр.Кърджали, община Кърджали", с възложител Антония Кирилова Илкова. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата
Прочетете повече

  29 Октомври 2021
ОБЯВА за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г. Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus
Прочетете повече

  18 Август 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни-птици в поземлен имот с идентификатор №58997.21.4 на село Пъдарци, община Кърджали", с възложител Светла Романова Мартинова. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  12 Август 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство за инвестиционно предложение "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект ""Велц инсталация за
Прочетете повече

  30 Юли 2021
СЪОБЩЕНИЕ за едномесечно обявяване на ПУ-09-3/12.03.2021г. - Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около язовир Боровица за питейно-битово водоснабдяване на град Кърджали, град Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене, с оператор "ВиК" ООД Кърджали. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да
Прочетете повече

  30 Юни 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на кокошки-носачки", с възложител „Яйцепром“ АД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Юни 2021
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино", находище "Надежда" в с. Македонци и с. Воловарци"
Прочетете повече

  21 Май 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за обезвреждане на животински трупове, в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни,
Прочетете повече

  14 Май 2021
Провеждане на обществени обсъждания на инвестиционно предложение на "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД за обект: "Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землищата на с.Македонци и с.Дънгово, общ.Кърджали, обл.Кърджали" на 15.06.2021г. от 14:00 часа в с.Македонци, площад на махала "Бряг" и на 16.06.2021г. от 14:00 часа в с.Воловарци, площад на махала "Дънгово". Писмени
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 73 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.50 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 74 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.49 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  22 Април 2021
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 75 от 19.04.2021 г., приложение към което е Решение № ХА - 6 ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “БАЛТИМЕКС” ООД, гр. Кърджали за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 40909.8.51 по КККР на гр.Кърджали".
Прочетете повече

  16 Март 2021
Решение № 3/15.03.2021 г. за предоставяне на натрупани средства от отчисления за обезвреждане на отпадъци.
Прочетете повече

  05 Март 2021
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ - ИЗТОЧНИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Посочената информация е налична на: https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-divite-ptici-publikuvano-na-26-02-2021-g/ /МОСВ, тема "Природа", подтема "Обществени
Прочетете повече

  05 Март 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92", с с възложител "Хармони 2012" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 49521.22.2 по КК на село Мъдрец, община Кърджали за жилищни нужди, изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец", с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок
Прочетете повече

  16 Февруари 2021
П О К А Н А до кметовете на общини, членове на сдружение “За чисти Родопи” - Ардино, Джебел, Ивайловград, Момчилград, Кирково, Крумовград, Черноочене за свикване на общо събрание на Управителният съвет в 14.00ч., на 01.03.2021г., в стая 407 в сградата на общинска администрация Кърджали, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за
Прочетете повече

  29 Януари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Бензиностанция, газостанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ с идентификатор 40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 Кърджали-Маказа", с възложител "Стил 96" ООД. Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  19 Януари 2021
Становище на възложителя "Теклас България" ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възражения в резултат на обществено обсъждане, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на Роботизирана инсталация за цинк-никелово покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, УПИ XXXIII,
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14
Прочетете повече

  05 Януари 2021
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на яз."Студен кладенец", с цел заустване на отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект ПСОВ - Кърджали на община Кърджали
Прочетете повече

  04 Декември 2020
На 11.01.2021г., от 17:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: "Изграждане на Роботизирана инсталация за цинк-никелово покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, в УПИ XXXIII, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали" с възложител Теклас
Прочетете повече

  19 Ноември 2020
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЯЙЦЕПРОМ” АД, гр. Кърджали за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, с. Глухар“,
Прочетете повече

  16 Ноември 2020
П О К А Н А до кметовете на общини, членове на сдружение “За чисти Родопи” - Ардино, Джебел, Ивайловград, Момчилград, Кирково, Крумовград, Черноочене за свикване на общо събрание на Управителният съвет в 14.00ч., на 08.12.2020 г., в стая 407 в сградата на общинска администрация Кърджали, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за
Прочетете повече

  04 Ноември 2020
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД
Прочетете повече

  27 Октомври 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти" с възложител "КОМАЗ-08" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign