Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  19 Ноември 2020
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЯЙЦЕПРОМ” АД, гр. Кърджали за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, с. Глухар“,
Прочетете повече

  16 Ноември 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличение на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80000 на 100000 т. руда/годишно и на краен продукт – сплав „Доре“ от 0,22 на 2,74 т/год.“ с възложител „Горубсо Кърджали”, АД . Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  04 Ноември 2020
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД
Прочетете повече

  27 Октомври 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти" с възложител "КОМАЗ-08" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  09 Октомври 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване общата площ за ползване на садкова база в с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с възложител "ЕСЕТРА" ЕООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Август 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с.Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр.Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените
Прочетете повече

  22 Юли 2020
Решение № ХА - 2 ЕО/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 40909.7.8 по КККР на гр.Кърджали, с възложители Богдан Димитров Желев, гр.Кърджали и Николай Велинов Митев, гр.Пловдив
Прочетете повече

  21 Юли 2020
Решение № ХА - 19 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за "Разширяване общата площ за ползване на садкова база в с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр.", с
Прочетете повече

  20 Юли 2020
Решение № ХА - 17 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване процедурата по реда на глава шеста от ЗООС по внесени уведомления за "Укрепване на свлачища с рег.номер №16.27512-01 и №16.27512-02 при Гребна база с.Енчец, община Кърджали"
Прочетете повече

  20 Юли 2020
Решение № ХА - 16 П/2020г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС по уведомление за инвестиционно предложение "Промяна на начина на трайно ползване" за поземлен имот с идентификатор 66603.16.79 с.Сипей, община Кърджали", с възложител Кадир Ибрям Апти
Прочетете повече

  30 Юни 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на 10 /десет/ жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 15268.18.223 по КККР на с.Гняздово, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложители Веселин Константинов Кръстев, Чавдар Михайлов Милев, „ПРОМИКС“ ЕООД, Пеньо Веселинов Беляков, Пламен Сашев Пантелеев. Документацията е на
Прочетете повече

  26 Юни 2020
На основание чл.148, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 85 от 26.06.2020г., приложение към което е решение по ОВОС на “ХАРМОНИ 2012” ЕООД
Прочетете повече

  15 Юни 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител ИК "Наталия" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2,
Прочетете повече

  15 Май 2020
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №56 от 14.05.2020г., приложение към което е решение по ОВОС на ЕТ “ШЕНЕЛ – ШАБАН ШАБАН” за обект:“Разширение на цех за за месопреработка към кланица в ПИ 58342.10.339 в землището на с. Прилепци, общ. Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в град Кърджали" с възложител "ГООК БОРЮ" ООД. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  09 Април 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Производство на бетонни смеси чрез рециклиране на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел“, с възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД.
Прочетете повече

  02 Март 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.125 в гр.Кърджали", с възложител "КЕЙБЪЛБОРЮ" ООД, гр.Хасково. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет.
Прочетете повече

  12 Февруари 2020
Обявление на Разрешение 533 от 04.02.2020г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали, с титуляр на разрешението "Зео Рисорс" ООД
Прочетете повече

  27 Януари 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на на Община Кърджали за реализиране на обект:Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот 40909.109.328 по КК на гр. Кърджали, община Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет.
Прочетете повече

  20 Януари 2020
На основание чл. 122 „а”, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Регионален център за управление на отпадъците- Кърджали за ТБО, транспортирани от общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4. от Приложение № 4
Прочетете повече

  02 Януари 2020
Разрешение № 522/13.12.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  23 Декември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Шенел-Шабан Шабан за реализиране на обект: “Разширение на цех за месопреработка към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 58342.10.339 по КККР на с. Прилепци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Декември 2019
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 248 от 02.12.2019г. ., приложение към което е решение по ОВОС на “ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД за обект: ”ПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЧУШКИ В ПИ с идентификатор 30524.15.53 по КК на с. ЗВИНИЦА, общ. КЪРДЖАЛИ – част от комплексен проект за инвестиционна
Прочетете повече

  25 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Перперикона" ООД за реализиране на обект: “Млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КК на гр.Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  15 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив“. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  22 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ОСМ ОМЕГА“ ЕООД, гр. Кърджали за реализиране на обект: "Изземване на наносни отложения от опашката на яз. "Студен кладенец" при вливането на река Върбица" в землището на с. Глухар, община Кърджали
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД, с.Звиница, община Кърджали за реализиране на обект:„Преработвателно предприятие за чушки” в ПИ -65, с.Звиница, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  30 Август 2019
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за служебно изменение на разрешително № 31510614/12.09.2018г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект – „Крайпътен комплекс-бензиностанция и търговски обект”, в землището на с.Лозенградци, община Кирково, област Кърджали
Прочетете повече

  30 Август 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ХИДРОБЕТОН” ООД, с.Казичене за реализиране на обект: „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище „Габко” в землището на с.Скалище, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  09 Август 2019
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.) за екологичната оценка на “Общ устройствен план на община Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД за "Обезвреждане на медицински отпадъци" в поземлен имот, с идентификатор 40909.109.280, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая
Прочетете повече

  15 Юли 2019
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“ гр.
Прочетете повече

  30 Май 2019
На 08.07.2019г., от 12:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект:„Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на
Прочетете повече

  28 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "АШКЪН 2019" ЕООД за реализиране на обект:„Изграждане на автоморга – площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, добиване на авточасти – втора употреба в поземлен имот № 40909.21.385 по КК на град Кърджали и парцел XVII-12, кв.5,
Прочетете повече

  17 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД за реализиране на обект: „Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица” в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата
Прочетете повече

  13 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали – землище с.Сипей, общ.Кърджали” и „Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, общ.Кърджали”. Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  21 Март 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.27.315, местност "Орта сая" с площ 10650 кв.м." по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали". Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на инвестиционно предложение за "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр. Кърджали" с възложител ХАРМОНИ 2012 ЕООД - гр. София.
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„ПУП – ПРЗ- Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ-VI-8, кв. 91 по ПУП на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  30 Януари 2019
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до документацията
Прочетете повече

  10 Януари 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с идентификатор 41085.502.271 по кадастрална карта на землище Кьосево, община Кърджали".
Прочетете повече

  17 Декември 2018
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №261 от 17.12.2018г., приложение към което е решение по ОВОС на “МЗ ИНВЕСТ” ООД гр. София за обект: :”Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ ХV - 78, в кв. 1, с.Главатарци, Община Кърджали -
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Антон Димитров и Шевки Шевкет за реализиране на обект: "Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за имот № 53638.10.162 по КККР на гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел разделянето му на шест обособени имота и промяна предназначението на земята с предвиждане за малкоетажно жилищно застрояване."
Прочетете повече

  06 Август 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците", в землищата на с. Вишеград и с. Островица. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  12 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Гюлсер Сали Есен за реализиране на обект:„Жилищно строителство в ПИ №010102, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  04 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Неджмин Камбер за реализиране на обект: „Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Юли 2018
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере, представляващо поземлен имот с идентификатор 40909.122.39 с начин на трайно ползване - "за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение", общинска публична собственост, поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR350L010 - "Язовир Студен кладенец", с цел заустване
Прочетете повече

  29 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изграждане на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъците“ на територията на Регионален център за управление на отпадъците.
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign