Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 03 Юли 2018

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере, представляващо поземлен имот с идентификатор 40909.122.39 с начин на трайно ползване - "за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение", общинска публична собственост, поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR350L010 - "Язовир Студен кладенец", с цел заустване на дъждовни отпадъчни води след два броя сепаратори за нефтопродукти за проектиране на обект: "Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси", находящ се в поземлен имот с идентификатор 40909.122.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, с титуляр "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ" АД.


 Прочитания: 265 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти