Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 30 Юни 2021

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – съществуващ дренаж, заустен в шахтово-тръбен кладенец /ШТК – Мургово/ на ВС „Мургово“, разоложени на територията на ПИ с идентификатр 49343.12.71, местност „Община – остатък“, по КККР на с.Мургово, община Кърджали, с цел на водовземане – „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок на адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" № 35, Басейнова дирекция ИБР - Пловдив


 Прочитания: 180 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign