Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 29 Декември 2021

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Звиница“, община Кърджали, представляващ ПИ с идентификатор 30524.11.11, с начин на трайно ползване – „язовир“, държавна частна собственост, поречие на река Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA100R233 – „Река Харманлийска до вливането й в река Хасковска“, с цел на ползването – „аквакултури и свързаните с тях дейности“.


 Прочитания: 86 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign