Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 10 Юни 2022

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 39342.26.2 с начин на трайно ползване – „водно течение река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крайно село, Община Кърджали, Област Кърджали и ПИ с идентификатор 40909.27.30 с начин на трайно ползване – „водно течение река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR500R020 – „Река Арда между яз.Кърджали и яз.Студен кладенец“, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите“, обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПС Енчец до НР 13 000 м3 и до НР 5000 м3, подобект: „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13 000 м3 и до НР 5000 м3. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават на адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" № 35, Басейнова дирекция ИБР - Пловдив


 Прочитания: 194 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign