Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

 

Стартира първият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Крайният срок за приемане на заявления за участие от сдруженията на собствениците в Община Кърджали е
10 май 2023 г.

Община Кърджали уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
В настоящата секция е публикувана информация за условията за кандидатстване, образци на заявлението за участие и на приложения към него      , както и примерни документи за  регистрация на сдружение на собствениците.
Заявленията за участие се подават в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, Център за услуги и информация на гражданите.
При подаването на заявлението, представляващият Сдружението на собствениците представя и декларация за съгласие за обработка на лични данни, по образец, приложен към тази информация
Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Кърджали ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 10.05.2023 г., след този срок Община Кърджали няма да приема заявления за участие.
Със Заповед на Кмета на Община Кърджали е сформирана работна група от общински служители с различни компетентности, които ще консултират гражданите и ще им оказват необходимата подкрепа във връзка с подготовката на заявленията за участие и изискуемите документи за кандидатстване по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.
Председател на работната група:

  • инж. Катя Митовска – Заместник кмет на Община Кърджали, тел.: 0361/67305, 0884301293;

Секретар на работната група:

  • Надежда Цветкова - началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел.: 0879 473 413, 0361/21651

Правни въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост на сдружения на собствениците, регистриране на Сдружения на собствениците, уведомяване за промени в обстоятелства и др.:

  • Розен Иванов – старши юрисконсулт; 0361 / 67329
  • Осман Алиев – младши юрисконсулт; 0361 / 67329

Въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост на  обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сградата, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт:

  • инж. Катя Митовска – Заместник кмет на Община Кърджали, тел.: 0361/67305, 0884301293;

Въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“:

  • Надежда Цветкова - началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел.: 0879 473 413, 0361/21651

Образец на Декларация за съгласие за обработка на лични данни
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign