Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

 

Крайният срок  за кандидатстване за вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е удължен до
28 МАРТ 2024 г.

Община Кърджали уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-212/29.02.2024 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството e удължен срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.
В настоящата секция е публикувана информация за условията за кандидатстване, образци на заявлението за участие и на приложения към него, както и примерни документи за  регистрация на сдружение на собствениците.
Заявленията за участие се подават в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, Център за услуги и информация на гражданите.
При подаването на заявлението с придружаващите документи, представляващият Сдружението на собствениците представя и декларация за съгласие за обработка на лични данни, по образец, приложен към заявлението на участие.


Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Кърджали ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 25.03.2024 г., след този срок Община Кърджали няма да приема заявления за участие.
За информация и консултации:
Въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост на  обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сградата, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт:

  • инж. Катя Митовска – директор на дирекция „Европроекти, териториално развитие и строителство” и главен инженер,  тел.: 0361/67368, 0884 301 293;

Въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II “:

  • Надежда Цветкова - началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел.: 0879 473 413, 0361/21651

Правни въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост на сдружения на собствениците, регистриране на Сдружения на собствениците, уведомяване за промени в обстоятелства и др.:

  • Розен Иванов – старши юрисконсулт; 0361 / 67329
  • Осман Алиев – старши юрисконсулт; 0361 / 673292018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign