Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Банкови сметки и кодове за плащане


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

IBAN -  BG 09 DEMI 92408400072453
BIC -  DEMIBGSF
„Търговска банка Д” – ТЦ - Кърджали

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

44 14 00   ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 21 00   ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00   ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00   ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00   ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00   ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00   ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00   ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/
44 37 00   ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
44 40 00   НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
44 41 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 42 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 43 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
44 44 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
44 48 00   ДИВИДЕНТ
44 49 00   КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ
44 51 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
44 52 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
44 55 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 56 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
44 57 00   ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
44 58 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
44 59 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 65 00    ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 70 00    ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
44 80 01   ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
44 80 02   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 03   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
44 80 04   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
44 80 05   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
44 80 06   АКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
44 80 07   ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 08   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 09   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 10   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
44 80 11   ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
44 80 13   ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
44 80 90    ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
44 80 81   ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК,ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign