Панорамен изглед на Кърджали


Начало Нормативни документи Програми и планове

Програми и планове на Община Кърджали

 

Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2023 – 2028 г.
Общинска програма Закрила на детето за 2023 г.
Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 г.
Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община кърджали за 2022 г.
Програми за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (2008-2023)
Програма за общинския поземлен фонд за 2023г.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали 2021 г. – 2025 г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2024г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2024г.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2031г.
План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.
План за действие на община Кърджали в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2020-2023 г.
Програма за общинския поземлен фонд за 2022г.
План за за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу Covid-19 в община Кърджали
Програма за развитие на туризма на територията на община Кърджали за 2021 г.
План-програма и спортен календар за 2021 година
Програма за общинския поземлен фонд за 2021г.
Общ устройствен план на Община Кърджали - окончателен проект
План за действие за общинските концесии в община Кърджали за 2021-2027г.
План за действие за общинските концесии в община Кърджали за 2020г.
Програма за общинския поземлен фонд за 2020г.
Програма за управление на Община Кърджали през мандат 2019–2023г.
Общ устройствен план на град Кърджали
Програма за общинския поземлен фонд за 2019г.
Междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за 2014 - 2020г.
Окончателна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за 2007 - 2013г.
Програма за общинския поземлен фонд за 2018г.
Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015 – 2019 година
Общински план за младежта за 2017 г.
Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Програма за общинския поземлен фонд за 2017г.
Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014 -2020г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014 -2020г.
Инвестиционната програма на Община Кърджали по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020» по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на Община Кърджали за 2017г.
Общински план за младежта за 2016 г.
Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г. - 2020 г.
Програма за устойчиво развитие на община Кърджали за 2015 - 2019 г.
План за развитие на община Кърджали 2014-2020г.
План за за устойчива градска мобилност на град Кърджали
Общинска програма за закрила на детето 2015г.
Правилник за удостояване със званието ”Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди
Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г.
Планове за приватизация
План за развитие на Община Кърджали
Доклад за извършена междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007-2010г.
Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на Община Кърджали
Програма за опазване на околната среда
Приложения към програмата за опазване на околната среда
Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2011–2015 година
План за действие на Община Кърджали в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
План за защита при бедствия
Приложения към плана за защита при бедствия
 2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign