Панорамен изглед на Кърджали


Начало Образование и култура

Образование

Община Кърджали реализира държавната образователна политика на своята територия, като работи за равен достъп до качествени образователни услуги, по-пълен обхват на децата и учениците от 5 до 16 години, подлежащи на задължително образование и създаване на по-добри условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците.
В дейности по осигуряване и контрол на образованието и предучилищното възпитание, Община Кърджали винаги се е ръководила от разбирането, че главна ценност в образователната система е детето, респективно – ученикът с неговите потребности за израстване, развитие и обучение.

Основните приоритети на Община Кърджали за образование и предучилищното възпитание са:
• Подобряване на материалната база в общинската образователна система;
• Реализиране на мерки за енергийна ефективност;
• Работа по намаляване броя на децата от 5 до 16 години не посещаващи детските градини и училища в общината.
• Разширяване обхвата на целодневното обучение на учениците.
• Насърчаване на образователните институции за участия в програми и проекти и партньорства.
• Ефективно взаимодействие на системата с други институции, местни органи на централната власт, бизнеса, синдикални организации и др.;
• Осигуряване на равен достъп до дейности по интереси.
• Повишаване ролята на патриотичното възпитание, съхраняване на традициите и опазване на културно-историческото наследство.

Училищната система в Община Кърджали към настоящият момент отговаря на потребностите и изискванията на децата и учениците за образование.
На територията на Община Кърджали се намират една  езикова гимназия, четири средни училища, петнадесет основни училища, едно обединено училище, като от тях деветнадесет са средищни училища, две защитени училища,  три иновативни училища,  една професионална гимназия по селско и горско стопанство, един център за подкрепа за личностно развитие  - ОДК гр. Кърджали, един център за подкрепа за личностно развитие  - КУО „Родопи” гр. Кърджали и една астрономическата обсерватория  гр. Кърджали.

В 22 училища на Община Кърджали се съхраняват традициите и се развиват иновативни идеи, давайки възможност на младите хора за развитие и усъвършенстване. Висококвалифицирани учители с опит  и знания, обучават и възпитават успешно като прилагат новите методи и технологии в обучението по учебните предмети. 
Променя се облика на всяко училище, отговаряйки на съвременните европейски стандартите за условия създаващи комфортна, естетическа и здравословна среда за подрастващото поколение. Обновената спортна база и откритите спортни площадки дават възможност на учениците да спортуват и извън учебно време. Децата на Кърджали развиват своите творчески способности в училищни клубове и школи. За здравето на учениците се грижат медицински работници и психолози. Проектите, по които работят училищата, дават възможност на учениците да се потопят в света на науките, бизнеса, езиците, а обмена между училища е добра основа за изява.

Професионалните гимназии на територията на Община Кърджали с професиите, които предлагат, осигуряват потребностите на младите хора за образование и реализация и са свързани преди всичко с развитието на икономиката на общината.

 


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign