Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“

ПРОЦЕДУРА „ЗА ПО–ЧИСТ ВЪЗДУХ!“

ПОКАНА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  кани всички граждани, притежаващи имот на територията на общината (гр. Кърджали и 118населени места), които използват топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление.
Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Община Кърджали ще осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди по Процедура „ЗА ПО – ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и се съфинансира от  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Община Кърджали ще предостави на одобрените лица безвъзмездно:
1. Нов екологосъобразен уред/система за отопление – термопомпи („Вода – въздух“ или „Вода – вода“), климатици клас А++ със SCOP по – висок 3,5 (термопомпи „Въздух – въздух“), котли и камини на пелети или дървен чипс (вкл. радиатори);
2. Доставка и монтаж в жилището;
3. Обучение и писмен инструктаж на място при доставката по отношение на използването, поддръжката и почистването на устройствата/инсталациите;
4. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране. Демонтажът и изнасянето от имота ще се извърши преди доставката на новото отоплително устройство (Дейностите по предаване на демонтираните стари отоплителни устройства за последващо третиране са по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУО);
5. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател;
6. Годишен технически преглед на новото отоплително устройство еднократно след първия отоплителен сезон.
Кой може да кандидатства

 • Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.
 • Физическото лице, представляващо домакинство в жилищния имот, кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство;
 • Група от две или повече физически лица, собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата;
 • Група от физически лица собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва и/или въглища, могат да изберат един от следните варианти:
 • едно отоплително устройство за всички домакинства в групата;
 • отделни отоплителни устройства за всяко от домакинствата в групата;
 • отделни отоплителни устройства за някои от домакинствата в групата и едно общо – за останалите домакинства на общо локално отопление.
 • Юридически  лица, които извършват стопанска дейност в самостоятелен обект или отдават под наем за извършване на стопанска дейност самостоятелен обект в жилищна сграда, в които обекти за отопление се използва отоплителен уред на дърва и/или въглища.

Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства

 • Климатик (Термопомпа „Въздух-въздух“)
 • Темпомпа („Въздух-вода“ или „Вода-вода“)
 • Устройство изгарящо пелети или дървен чипс (котел или камина)

Изисквания към кандидатите – физически лица

 • Изрично писмено да потвърди, че:
 • желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва и/или въглища с конкретно определеното ново/нови отоплително/и устройство/а, допустимо/и съгласно поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху отоплителното/ ите устройство/а две години след доставката и монтажа на новото отоплително устройство;
 • е съгласен да предостави безвъзмездно на общината, старото отоплително устройство по ред и условия, определени от общината;
 • след монтиране на новото отоплително устройство, няма да използва за отопление дърва и/или въглища;
 • е съгласен да му бъдат извършвани проверки от общината, след подмяната на отоплителното оборудване, за срок от две години. С проверките ще се гарантира, че в жилищния обект е наличен новият тип отопление и за отопление не се използват дърва и/или въглища, и че крайният потребител използва новия тип отопление с грижата на добър стопанин – напр. отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, както и че не е демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок;
 • е съгласен със задължението да използва конкретен тип гориво, които производителят на отоплителните устройства на пелети и др., изрично указва на крайния потребител, за да се гарантира устойчивост на резултатите по проекта;
 • в имота не са извършени инвестиции, финансирани от друг Европейски или национален източник (Националната програма за енергийна ефективност, ОП Региони в растеж 2014-2020 г., REECL и т.н.), които съвпадат с допустимите за финансиране отоплителни устройства, за които кандидатът подписва Заявление за кандидатстване;
 • да предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства в случаите на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго лице в рамките на двегодишен период от получаване на новото отоплително оборудване;
 • Да оказва съдействие на лица, посочени от общината, като предоставя физически достъп до жилището, във връзка с демонтаж на старото отоплително устройство и доставката и монтажа на новото;
 • Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта;
 • Да са заплатени дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси върху недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителното оборудване;
 • Задължително изискване е също така, жилището на кандидатите да е на адрес в териториалния обхват на проекта и да е в рамките на регулационните граници на Община Кърджали.

 Изисквания към кандидатите – юридически лица

 • Да извършва стопанска дейност или да отдава под наем за извършване на стопанска дейност във или чрез самостоятелен обект в жилищна сграда, в който обект за отопление се използва отоплителен уред на твърдо гориво;
 • Да е регистрирано юридическо лице на адреса на жилищния обект, в който ще се подменя отоплителен уред на твърдо гориво;
 • Собствеността на обекта е на юридическото лице;
 • Имотът трябва да се намира в регулационните граници на  гр. Кърджали и 118-те села на територията на общината;
 • Имотът не може да е общинска или държавна собственост;
 • Основната дейност на юридическото лице да не е:
 • в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;
 • в сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • в сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количествата на този вид продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;
 • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

4. свързана с износ към трети държави или държави-членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
5. подчинена на използването на национални продукти за сметка на вносни;

 • Юридическото лице да не е в затруднено положение по смисъла на законодателството за държавни помощи.

Документи, които се подават при кандидатстване

 • Заявление за участие в проекта

 

При подаване на документите всеки кандидат представя копие на следните документи:

 • Лична карта за идентификация;
 • Документ за собственост на имота, за който кандидатства за смяна на отоплителния уред (нотариален акт, договор за покупко-продажба, удостоверение за ползване съгласно Закона за устройство на територията, договор за делба, удостоверение за наследници или др. приложими документи с доказателствена стойност);
 • Документ от ТЕЛК, ако е приложимо;
 • Документ за получаване на помощ за отопление, ако е приложимо

Служителите от общината приемат само представен пълен комплект документи.

Гражданите могат да получат допълнителна информация в Община Кърджали или на следните телефони: 0361/67305; 0361/67329 и 0361/21651  всеки работен ден, от 8:00 часа до 16:00 часа.
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign