Панорамен изглед на Кърджали


Начало План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.

 

Община Кърджали е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Кърджали  за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали).

 

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
ПИРО-Кърджали е основен елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се със 7-годишен период на действие. Неговите структура и съдържание са нормативно определени, като с тях можете да се запознаете в раздел „Структура на ПИРО“
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
За изработването и съгласуването на ПИРО-Кърджали, със Заповед на Кмета на Община Кърджали е определена Работна група от експерти от Общинска администрация – Кърджали, която се подпомага от консултант с необходимия професионален опит и капацитет в лицето на УНСС-София. Информация за състава и дейността на работната група може да намерите в раздел „ Работна група”.
Целият процес на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на общината в раздел „ПИРО 2021-2027 г.“, с цел осигуряване на възможности за максимално широко участие в процеса  на заинтересованите страни, както и  публичност и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице може да се включи при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa дейности за решаване на съществуващи проблеми и конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана.

Предстоят провеждане на анкетни проучвания, работни срещи и обсъждания. Актуална информация за тях може да намирате в разделите „Съобщения“ и „Анкетно проучване“. Своите предложения можете да отправяте и директно чрез  раздел„За контакти“.

 

 

 
2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign