Панорамен изглед на Кърджали


Начало План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.

Работна група

В изпълнение на изискванията на Методически указания за разработване  и прилагане на Плановете за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, със Заповед № 144 от 05.02.2021 г. на Кмета на Община Кърджали е определена работна група в състав:

Председател: Себахтин Риза – секретар на Община Кърджали;

Секретар на работната група:

 • Надежда Цветкова – началник отдел „СПУП”;

Членове:

 • инж. Катя Митовска – зам. кмет на Община Кърджали;
 1. Тунджай Шюкрю – зам. кмет на Община Кърджали
 2. Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция „ОССД”;
 3. Ширин Сюлейман - директор на дирекция „Хуманитарни дейности”;
 4. Соня Табакова – директор на дирекция „Местни данъци и такси”;
 5. арх. Делин Запартов –главен архитект на Община Кърджали;
 6. Радостина Боева – главен счетоводител на Община Кърджали;
 7. Зина Касабова - началник отдел „ФСО”
 8. Нурай Вели - началник отдел „ИКС;
 9.  Веселина Танчева –началник отдел „ООК”;
 10. арх.Танер Моллаахмед - началник отдел „ АРСО”;
 11. Бахар Хасанова- началник отдел „ УОСП”;
 12. Зехра Байрактар- началник отдел „ АПРОС”;
 13. Несрин Местан - началник отдел „ СДРОПФ”;
 14. Орхан Кадиров- началник отдел „ ТРДОК”;
 15.  Байрям Байрям – началник отдел „ГРАО”;
 16.  Нермин Мехмед -  Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”;
 • инж. Александра Римпопова – старши експерт „СПУП”;
 • Гюлюзар Мустафа –Исмаил – старши експерт „СПУП”;
 • инж. Ебру Мехмед – младши експерт „СПУП”.

 

Работната група  има следните задачи:

 • Да подготвя и предоставя данни и информация, необходими за разработването на аналитичната част на проекта на План за Интегрирано Развитие на Община Кърджали /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г.;
 • Да оказва съдействие на изпълнителя при идентифицирането и формулирането на целите и приоритетите за устойчиво развитие на общината през периода 2021-2027 г.;
 •  Да оказва съдействие при определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди;
 • Да  подготви предложения за мерките и проектни  идеи по съответните цели и приоритети на проекта на плана, които да бъдат включени в Програма за реализиране на ПИРО;
 • Да привлече в процеса на разработване на ПИРО максимален брой засегнати страни, като организира на всеки етап от разработването на ПИРО работни фокус групи, включващи максимален брой заинтересовани страни;
 • Да осигури непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища от засегнатите страни на всички етапи от разработването на ПИРО;
 • Да  извърши преглед на проекта на План за Интегрирано Развитие на Община Кърджали /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г., подготвен от изпълнителя и представи становище по него;
 • Да координира осигуряването на необходимите съгласувателни документи, свързани с приемането и одобрението на ПИРО;
 • Да подготви и проведе съгласно изискванията на чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие обсъждане и съгласуване със заинтересованите страни на проекта на План за Интегрирано Развитие на Община Кърджали /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г., разработен от изпълнителя.

Дейността на работната група приключва след вземане на Решение от Общински съвет –Кърджали за приемане на ПИРО

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign