Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1109/2016 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали - 2016-09-16


неактивен документ

Уважаеми УЧАСТНИЦИ, на основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали”, открита с Решение № 878 от 16.09.2016 г на Кмета на Община Кърджали” ще се състои на 24.10.2016г. от 14:00часа в сградата на Община Кърджали. На основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на получените оферти могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. -2016-10-20

Протокол №1 -2016-11-10

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед №1053/24.10.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали”, открита с Решение № 878 от 16.09.2016 г на Кмета на Община Кърджали”, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 23.11.2016г. от 14:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-11-18

Протокол №2 -2016-12-19

Протокол №3 -2016-12-19

Доклад -2016-12-19

Решение за избор на изпълнител -2016-12-19

Решение за избор на изпълнител -2016-12-19

Договор -2017-01-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти