Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.002-274 „Грижа за независим живот” по ОПРЧР 2014-2020”


„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-274 „ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ПО ОПРЧР 2014-2020”

Заседанието за отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 18.10.2016г. от 15:00 ч, сградата на Община Кърджали, етаж 4, стая 404

Протокол от работата на комисията


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign