Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1236 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, община Кърджали” -2016-10-19


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, община Кърджали” -2016-10-19

Проект -2016-10-19

Протокол 1 от работата на комисия

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, община Кърджали”, открита с Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 23.11.2016г. от 09:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-11-18

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 3 от работата на комисията -2016-11-29

Решение на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign