Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1245/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали" -2016-10-20


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали" -2016-10-20

Отговор на запитване -2016-10-31

Проект -2016-10-31

Отговор на запитване -2016-11-07

Проект част Електро -2016-11-09

Детайл бетонов праг -2016-11-09

Обявление за изменение -2016-11-10

Отговор на запитване -2016-11-14

Протокол №1 -2016-12-07

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 1189/23.11.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали", открита с Решение № 1052/20.10.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 27.01.2017г. от 08:30ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-01-24

Протокол №2 -2017-02-10

Протокол №3 -2017-02-10

Решение за избор на изпълнител -2017-02-10

Протокол -2018-03-21

Решение -2018-03-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign