Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС- ГР.КЪРДЖАЛИ, КВ.”ВЪЗРОЖДЕНЦИ”, БЛ.28, ВХ.Г, ОДОБРЕНА ПО „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” , „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”


Dokumentacia

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 1310/15.12.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС- ГР.КЪРДЖАЛИ, КВ.”ВЪЗРОЖДЕНЦИ”, БЛ.28, ВХ.Г, ОДОБРЕНА ПО „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”,„НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”, открита с Решение № 1147/15.11.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12.01.2017г. от 08:30ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-01-09

Протокол №1 -2017-01-30

Протокол №2 -2017-01-30

Решение за избор на изпълнител -2017-01-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign