Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1497/2016 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-274 „ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ПО ОПРЧР 2014-2020” -2016-12-20


„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-274 „ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ПО ОПРЧР 2014-2020” -2016-12-20

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2016-12-28

Протокол -2017-01-12


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign