Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”


Dokumentacia

На осн.чл.33,ал.2 от ЗОП, предоставяме Ви отговор на постъпило запитване

На осн.чл.33,ал.2 от ЗОП, предоставяме Ви отговор на постъпило запитване

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на подадените оферти в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, ще се състои на 23.03.2017г. от 10:00ч. в Зала 5 на Бизнес Инкубатор, намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул."Отец Паисий" №12. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-03-17

Протокол №1 -2017-04-05

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 375/23.03.2017 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, открита с Решение № 174/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 26.04.2017г. от 09:00ч. в сградата на Община Кърджали , намиращ се на адрес: гр. Кърджали, бул."България " 41 ,стая 303. На основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на ценовите предложения могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. -2017-04-21

Протокол 2 от работата на комисия -2017-05-04

Протокол 3 от работата на комисията -2017-05-04

Доклад от работата на комисията 2017-05-04

Решения за избор на изпълнител -2017-05-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign