Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2017 година”


Dokumentacia

Протокол №1 -2017-05-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2017 година”, открита с Решение № 372/22.03.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 28.08.2017г. от 16:30ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-08-16

На основание чл.53 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че датата на публичното заседание за отваряне на ценовите оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2017 година”, открита с Решение № 372/22.03.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, се променя и същото ще се състои на 22.08.2017г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-08-18

Протокол № 2 от работата на назначената комисия

Протокол № 3 от работата на назначената комисия

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 1

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 2

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 3

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 4

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 5

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 6

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 7

Решение на Кмета на Община Кърджали-ОП 8


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign