Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-423/2017 - „Доставка на материали и консумативи, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане и хранителни продукти, необходими за изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0114-C01 за изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. по обособени позиции” -2017-03-24


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и консумативи, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане и хранителни продукти, необходими за изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0114-C01 за изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. по обособени позиции” -2017-03-27

Отговор на запитване -2017-04-12

Протокол от работата на комисия-2017-08-24

Доклад от работата на комисията 2017-08-24

Решение за избор на изпълнител


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign