Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.„Възрожденци”, бл.№32, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност”


Документация за участие

ЕО, бл.32

Техническо обследване

Отговор на запитване -2017-06-12

Отговор на постъпило запитване(2)- 2017-06-12

Протокол №1 -2017-07-21

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.№32, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност”, открита с Решение № 639/ 15.05.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 11.09.2017г. от 16:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-09-05

Протокол № 2 от работата на назначената комисия

Протокол № 3 от работата на назначената комисия

Решение на Кмета на Община Кърджали

Решение за изменение 1262/12.10.2017г. -2017-10-12


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign