Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Строителни и ремонтни работи на детски градини и училища в община Кърджали през 2017 година”-2017-05-18


Документация за участие-2017-05-18

Протокол 1 от работата на комисия-2017-06-21

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 794/16.06.2017год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на детски градини и училища в община Кърджали през 2017 година”, открита с Решение № 654/ 18.05.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 14.07.2017г. от 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-07-11

Протокол от работата на комисия-2017-07-17

Протокол 3 от работата на комисията -2017-07-17

Решение 926/17.07.2017г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign