Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-687/2017 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативен сезон 2017/2019г.” -2017-05-22


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативен сезон 2017/2019г.” -2017-05-24

Решение за одобряване на обявление за изменение -2017-06-09

Образец 3 коригиран -2017-06-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на подадените оферти в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативен сезон 2017/2019г.”, ще се състои на 04.08.2017г. от 10:00ч. в стая 402 на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-08-01

Протокол №1 -2017-08-09

Протокол №2 -2017-08-09

Доклад -2017-08-09

Решение за избор на изпълнител -2017-08-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти