Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група на Община Кърджали“


Документация за участие-2017-05-29

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“, открита с Решение № 678 от 25.05.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 11.08.2017г. от 10:00ч. в сградата на Община Кърджали , намираща се на адрес: гр. Кърджали, бул."България " 41 ,стая 303. На основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на ценовите предложения могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-08-08

Протокол № 1 от работата на назначената комисия

Протокол № 2 от работата на назначената комисия

Доклад от работата на комисията 2017-09-11

Решение на Кмета на Община Кърджали

Решение 1343/30.10.2017

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 24.11.2017г. от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация Кърджали, бул. „България " № 41, ет. 2, стая № 212, Комисия назначена за провеждане на жребий за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на второ място оферти с предложена една и съща най-ниска цена -2017-11-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign