Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-720/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M20P001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-05-29


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M20P001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-05-29

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-06-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign