Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-723/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО В ГРАД КЪРДЖАЛИ - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, ДОГОВОР ЗА БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01 ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2017-05-30


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО В ГРАД КЪРДЖАЛИ - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, ДОГОВОР ЗА БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01 ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2017-05-30

Протокол от работата на Комисия назначена със Заповед № 765/07.06.2017 г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign