Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”


Документация за участие-2017-06-09

Протокол №1

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, ще се състои на 10.11.2017г. от 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-11-07

Протокол №2 от Работата на назначената комисия

Протокол №3 от Работата на назначената комисия

Доклад от работата на назначената комисия

Решение за избор на изпълнител


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign