Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-868/2017 - Покана С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-06-26


Покана и приложения -2017-06-26

Протокол -2017-08-11

Протокол -2017-08-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign