Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-914/2017 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (Инженеринг) на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие -2017-07-10


Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (Инженеринг) на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие -2017-07-13

Архитектурно заснемане и Енергийно обследване

Техническо обследване и Технически паспорт

Решение и обявление -2017-07-13

Решение на Кмета на Община Кърджали за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация-31/07/2017

Отговор на постъпило запитване- 2017-07-31

Отговор на постъпило запитване -2017-08-10

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на офертите в откирта процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (Инженеринг) на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, ще се състои на 25.08.2017г. от 09:30ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-08-22

Протокол № 1 от работата на назначената комисия-2017/09/21

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите оферти ще се състои на 16.10.2017г. от 09:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-10-11

Протокол № 2 от работата на назначената комисия

Протокол № 3 от работата на назначената комисия

Доклад от работата на комисията 2017-10-18

Решение на Кмета на Община Кърджали

Договор


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign