Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-915/2017г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по две обособени позиции -2017-07-10


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по две обособени позиции -2017-07-13

Решение и обявление -2017-07-13

Протокол №1 -2017-08-16

Доклад от работата на комисията 2017-09-08

Решение на Кмета на Община Кърджали-2017/09/08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign