Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-933/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2017-07-12


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2017-07-12

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-07-20

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 27.07.2017г. Час: (чч:мм) 09:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.3, стая 303

Протокол от работата на комисия-2017-08-24


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign