Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

"Извършване на текущ ремонт на помещение за нуждите на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020"


Документация за участие- 2017-08-02

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на помещение за нуждите на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020”, открита с Решение № 1013 от 02.08.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 07.09.2017г. от 09:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-09-04

Протокол № 1 от работата на назначената комисия-08-09-2017

Протокол № 2 от работата на назначената комисия-08.09.2017

Решение на Кмета на Община Кърджали-08.09.2017


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign