Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1058/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-08-18


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ "ХОРО-ХАРМОНИЯ В ОБЩУВАНЕТО, РАВНОПРАВИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО", ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.001-0114-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” -2017-08-18

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-08-28

Протокол от работата на комисия-2017-09-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign