Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1059/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” ПО ОПРЧР 2014-2020” -2017-08-18


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” ПО ОПРЧР 2014-2020” -2017-08-18

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-08-28

ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020 Мотиви за прекратяване: Установени са нарушения при откриването на поръчката, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: В Приложение № 13 неразделна част от Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. номер 92-00-1059/18.08.2017г. раздел III, т.3.1 в таблицата липсва ред Работно облекло. -2017-09-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign