Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” ПО ОПРЧР 2014-2020”


Документация за участие

Информация за удължаване -2017-09-18

Протокол -2017-11-16


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign